Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 2. ROZWÓJ CYFROWY.- 39 MLN EUR

Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Typy projektów:

 • Udostępnienie informacji znajdujących się w zasobach publicznych
 • Tworzenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej
 • Typy wnioskodawcy:

  • przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa) wyłącznie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
  • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
  • spółki prawa handlowego będące własnością JST
  • podmioty lecznicze świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ (z wyłączeniem MŚP)
  • publiczne i niepubliczne szkoły wyższe
  • jednostki naukowe
  • jednostki badawczo-rozwojowe
  • instytucje kultury
  • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe
  • organizacje pozarządowe
  • pozostałe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
  • Alokacja na działanie: 39 202 104,00 EUR

    Poziom dofinansowania:

     Dla projektów objętych pomocą publiczną:

    • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
    • średnie przedsiębiorstwa: 45%
    • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

powrót