Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 3. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA. – 98 MLN EUR

Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii

Typy projektów:

 • Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej
 • Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia
 • Budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw drugiej i trzeciej generacji
 • Typy wnioskodawcy:

  • przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
  • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
  • Spółki prawa handlowego będące własnością JST
  • Uczelnie/szkoły wyższe
  • Jednostki naukowe
  • Jednostki badawczo-rozwojowe
  • Instytucje kultury
  • Operatorzy systemu dystrybucyjnego
  • Właściciele/zarządcy budynków mieszkaniowych
  • Rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą
  • Grupy producentów rolnych
  • Jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego)
  • Organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze)
  • Rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb (w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym)prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą
  • Alokacja na działanie: 19 601 052,00 EUR

    Poziom dofinansowania:

     Dla projektów objętych pomocą publiczną:

    • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
    • średnie przedsiębiorstwa: 45%
    • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

     Działanie 3.2 Efektywność energetyczna

     Typy projektów:

     • Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach
     • Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach
      a. w ramach Strategii ZIT miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie: budynki mieszkalne wielorodzinne, których właścicielem są podmioty inne niż spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
      b. poza Strategią ZIT miast wojewódzkich: wszystkie kategorie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, niezależnie od podmiotu, który jest ich właścicielem
     • Typy wnioskodawcy:

      • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
      • stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST
      • Alokacja na działanie: 39 202 104,00 EUR

        Poziom dofinansowania:

         Dla projektów objętych pomocą publiczną:

        • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
        • średnie przedsiębiorstwa: 45%
        • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

         Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach

         Typy projektów:

         • Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe
         • Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin
         • Inwestycje z zakresu budownictwa zero emisyjnego
         • Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa
         • Typy wnioskodawcy:

          • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
          • Spółki prawa handlowego będące własnością JST
          • Alokacja na działanie: 36 134 736,00 EUR

            Poziom dofinansowania:

             Dla projektów objętych pomocą publiczną:

            • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
            • średnie przedsiębiorstwa: 45%
            • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

             Działanie 3.4 Kogeneracja

             Typy projektów:

             • Budowa źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowa jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe
             • Budowa przyłączeń do sieci
             • Typy wnioskodawcy:

              • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
              • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
              • Spółki prawa handlowego będące własnością JST
              • Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
              • Uczelnie/szkoły wyższe
              • Jednostki naukowe
              • Jednostki badawczo-rozwojowe
              • Instytucje kultury
              • Właściciele/zarządcy budynków mieszkaniowych
              • Alokacja na działanie: 13 067 368,00 EUR

                Poziom dofinansowania:

                 Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                • średnie przedsiębiorstwa: 45%
                • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

powrót