Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 4. ŚRODOWISKO I KULTURA. – 98 MLN EUR

Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom

Typy projektów:

 • Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego
 • Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
 • Typy wnioskodawcy:
  Typ I: Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego

  • Ochotnicza Straż Pożarna (również jednostki OSP funkcjonujące poza KSRG)
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
  • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami
  • Typy wnioskodawcy:
   Typ II: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

   • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami
   • Państwowe jednostki budżetowe odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami
   • Alokacja na działanie: 26 134 736,00 EUR

     Poziom dofinansowania:

      Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

      Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

      Typy projektów:

      • Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO)
      • Kompleksowe inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami innymi niż komunalne (w tym zadania związane z recyklingiem)
      • Poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi
      • Typy wnioskodawcy:

       • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
       • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
       • Spółki prawa handlowego będące własnością JST
       • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym realizujący zadania ujęte w Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami
       • Alokacja na działanie: 8 533 684,00 EUR

         Poziom dofinansowania:

          Dla projektów objętych pomocą publiczną:

         • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
         • średnie przedsiębiorstwa: 45%
         • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

          Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

          Typy projektów:

          • Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK)
          • Kompleksowe wsparcie budowy systemów indywidualnych oczyszczania ścieków w terenach zabudowy rozproszonej (budowa przydomowych lub przyzakładowych oczyszczalni ścieków – na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna) – tylko w granicach aglomeracji
          • Budowa i modernizacja linii wodociągowych (systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody) w ramach kompleksowych projektów gospodarki wodno-ściekowych w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM lub gdy na danym terenie zapewniona jest sieć kanalizacyjna
          • Zakup urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe), zakupu i remontu urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody
          • Typy wnioskodawcy:

           • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
           • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
           • Spółki prawa handlowego będące własnością JST
           • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
           • Państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska
           • Alokacja na działanie: 30 668 420,00 EUR

             Poziom dofinansowania:

              Dla projektów objętych pomocą publiczną:

             • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
             • średnie przedsiębiorstwa: 45%
             • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

              Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa naturalnego

              Typy projektów:

              • Ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych i zasobów kultury
              • Przebudowa instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej
              • Wykorzystanie dziedzictwa naturalnego do rozwoju turystyki
              • Typy wnioskodawcy:

               • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
               • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
               • Spółki prawa handlowego będące własnością JST
               • Instytucje kultury
               • Organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje
               • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
               • Alokacja na działanie: 19 601 052,00 EUR

                 Poziom dofinansowania:

                  Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                 • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                 • średnie przedsiębiorstwa: 45%
                 • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                  Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

                  Typy projektów:

                  • Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych
                  • Rozwój infrastruktury użytku publicznego służącej wyeliminowaniu presji ruchu turystycznego na obszary i gatunki chronione
                  • Realizacja projektów w zakresie tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich oraz pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime
                  • Budowa oraz modernizacja infrastruktury związanej z ochroną, a także przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków
                  • Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz opracowywanie planów/programów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo
                  • Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych
                  • Typy wnioskodawcy:

                   • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST
                   • Spółki prawa handlowego będące własnością JST
                   • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
                   • Organizacje pozarządowe
                   • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
                   • Państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska
                   • Uczelnie/szkoły wyższe
                   • Jednostki naukowe
                   • Jednostki badawczo-rozwojowe
                   • Alokacja na działanie: 6 533 684,00 EUR

                     Poziom dofinansowania:

                      Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                     • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                     • średnie przedsiębiorstwa: 45%
                     • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

powrót