Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 6. REGIONALNY RYNEK PRACY. – 86 MLN EUR

Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

Typy projektów:

 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):
 • a. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
  b. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

 • Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
 • a. nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
  b. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.

 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
 • a. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe,
  b. wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.

 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.
 • Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych
 • Typy wnioskodawcy:

  • Powiatowe Urzędy Pracy
  • Alokacja na działanie: 29 793 266 EUR

    Poziom dofinansowania: do 85%.

     Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

     Typy projektów:

     • Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy
     • Typy wnioskodawcy:

      • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
      • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
      • organizacje pozarządowe,
      • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
      • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
      • instytucje rynku pracy,
      • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
      • podmioty ekonomii społecznej
      • Alokacja na działanie: 3 927 461 EUR

        Poziom dofinansowania: do 85%.

         Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia

         Typy projektów:

         • Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
         • Typy wnioskodawcy:

          • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
          • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
          • organizacje pozarządowe,
          • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
          • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
          • instytucje rynku pracy,
          • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
          • podmioty ekonomii społecznej
          • Alokacja na działanie: 7 107 612 EUR

            Poziom dofinansowania: do 85%.

             Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

             Typy projektów:

             • Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in. tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach
             • Typy wnioskodawcy:

              • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
              • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
              • organizacje pozarządowe,
              • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
              • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
              • instytucje rynku pracy,
              • podmioty ekonomii społecznej
              • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),
              • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
              • Alokacja na działanie: 8 053 806 EUR

                Poziom dofinansowania: do 85%.

                 Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP

                 Typy projektów:

                 • wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych
                 • dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych
                 • Typy wnioskodawcy:

                  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
                  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
                  • organizacje pozarządowe,
                  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
                  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
                  • instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu (IOB)
                  • podmioty ekonomii społecznej
                  • podmioty działające w obszarze rynku pracy,
                  • związki zawodowe
                  • Alokacja na działanie: 15 000 000 EUR

                    Poziom dofinansowania: do 85%.

                     Działanie 6.6 Adaptacja przedsiębiorstw do zmian

                     Typy projektów:

                     • Wsparcie MMSP przechodzących procesy restrukturyzacyjne i ich pracowników poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące:
                     • a) doradztwo zawodowe;
                      b) poradnictwo psychologiczne,
                      c) pośrednictwa pracy,
                      d) szkolenia i kursy zawodowe,
                      e) staże i praktyki zawodowe134,
                      f) subsydiowane zatrudnienie,
                      g) bon na zasiedlenie

                      Typy wnioskodawcy:

                      • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
                      • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
                      • organizacje pozarządowe,
                      • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
                      • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
                      • instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu (IOB)
                      • podmioty ekonomii społecznej
                      • Alokacja na działanie: 2 000 000 EUR

                        Poziom dofinansowania: do 85%.

                         Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

                         Typy projektów:

                         • Wdrożenie regionalnych programów zdrowotnych ukierunkowanych w szczególności na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia, psychicznych, układu kostno-mięśniowo-stawowego, układu oddechowego, chorób nowotworowych (raka jelita grubego, szyjki macicy, piersi), w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne
                         • Wdrożenie programów zdrowotnych dot. chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym regionu
                         • Wdrożenie programów zdrowotnych w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do pracy, tj. ukierunkowanie na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych
                         • Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, wdrażanych w oparciu o pogłębioną analizę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w środowisku pracy (w tym realizacja szkoleń i programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie
                         • Typy wnioskodawcy:

                          • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
                          • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
                          • organizacje pozarządowe,
                          • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
                          • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
                          • instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu (IOB)
                          • podmioty ekonomii społecznej
                          • instytucje lub podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia,
                          • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)
                          • Alokacja na działanie: 5 053 806 EUR

                            Poziom dofinansowania

                             Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                              – mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                              – średnie przedsiębiorstwa: 45%
                              Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

  powrót