Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA. – 68 MLN EUR

Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Typy projektów:

 • Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:
 • a. kontrakt socjalny,
  b. program aktywności lokalnej,
  c. program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

  Typy wnioskodawcy:

  • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej
  • Alokacja na działanie: 18 918 832 EUR

    Poziom dofinansowania: do 85%.

     Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

     Typy projektów:

     • Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
     • a. kontrakt socjalny,
      b. program aktywności lokalnej,
      c. program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

      Typy wnioskodawcy:

      • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie
      • Alokacja na działanie: 8 108 071 EUR

        Poziom dofinansowania: do 85%.

         Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

         Typy projektów:

         • Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego
         • Typy wnioskodawcy:

          • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
          • stowarzyszenia i porozumienia
          • organizacje pozarządowe
          • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
          • w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
          • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
          • instytucje rynku pracy
          • podmioty ekonomii społecznej
          • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)
          • Alokacja na działanie: 10 579 256 EUR

            Poziom dofinansowania: do 85%.

             Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej

             Typy projektów:

             • Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej
             • Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej167 tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach
             • Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 i 2
             • Typy wnioskodawcy:

              • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
              • stowarzyszenia i porozumienia
              • organizacje pozarządowe
              • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
              • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
              • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
              • instytucje rynku pracy
              • podmioty ekonomii społecznej
              • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)
              • Alokacja na działanie: 4 905 000 EUR

                Poziom dofinansowania: do 85%.

                 Działanie 7.5 Usługi społeczne

                 Typy projektów:

                 • Usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w systemie opieki zastępczej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych, poprzez m.in. działania profilaktyczne, które maja na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, kształcenie i doskonalenie kompetencji osób sprawujących i planujących sprawować pieczę zastępczą oraz rozwój usług towarzyszących procesowi usamodzielniania
                 • Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym niepełnosprawnych, starszych i dzieci), również poprzez tworzenie mieszkań chronionych/ wspomaganych
                 • Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkań o charakterze wspieranym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
                 • Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
                 • Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym procesem reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym)
                 • Typy wnioskodawcy:

                  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
                  • stowarzyszenia i porozumienia
                  • organizacje pozarządowe
                  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
                  • instytucje rynku pracy
                  • podmioty ekonomii społecznej
                  • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)
                  • Alokacja na działanie: 5 053 806 EUR

                    Poziom dofinansowania

                     Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                      – mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                      – średnie przedsiębiorstwa: 45%
                      Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                       Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej

                       Typy projektów:

                       • Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych, biznesowych i promocyjnych dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej oraz podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES, zgodnie z KPRES przez ośrodki wspierania ekonomii społecznej
                       • Tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej
                       • Typy wnioskodawcy:

                        • Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej
                        • Alokacja na działanie: 14 161 419 EUR

                          Poziom dofinansowania

                           Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

  powrót