Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 8. NOWOCZESNA EDUKACJA. – 62 MLN EUR

Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Typy projektów:

 • Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego190, w tym również nowych ośrodków wychowania przedszkolnego i alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty, poprzez
 • a) zajęcia specjalistyczne, w tym: logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne,
  b) gimnastyka korekcyjna,
  c) zajęcia edukacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe i matematyczne

 • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);
  b) szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;
  c) studia podyplomowe;
  d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
  e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi

  Typy wnioskodawcy:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
  • stowarzyszenia i porozumienia
  • organizacje pozarządowe
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
  • podmioty ekonomii społecznej
  • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
  • Alokacja na działanie: 12 413 483 EUR

    Poziom dofinansowania

     Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

     Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

     Typy projektów:

      Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie:

     • Kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, poprzez:
     • a) realizacja projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem,
      b) realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
      c) realizację zajęć rozwijających uzdolnienia,
      d) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania,
      e) otworzenie klas o autorskim profilu nauczania,
      f) organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów,
      g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym w celu realizacji programów edukacyjnych;
      h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie walidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;
      i) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
      j) realizacja zajęć pozaszkolnych lub pozalekcyjnych;
      k) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

     • Tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
     • Doradztwo i opieki psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie niepełnosprawni, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki)
     • Rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym
     • Szkolenia, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia
     • Szkolenia, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów niepełnosprawnych, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki)
     • Typy wnioskodawcy:

      • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
      • stowarzyszenia i porozumienia
      • organizacje pozarządowe
      • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
      • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
      • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
      • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
      • podmioty ekonomii społecznej
      • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
      • Alokacja na działanie: 6 120 927 EUR

        Poziom dofinansowania

         Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

         Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

         Typy projektów:

         • Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób o niskich kwalifikacjach) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych i ICT poprzez udział w edukacji pozaformalnej uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych
         • Typy wnioskodawcy:

          • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
          • stowarzyszenia i porozumienia
          • organizacje pozarządowe
          • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
          • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
          • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
          • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
          • instytucje rynku pracy,
          • podmioty ekonomii społecznej
          • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
          • Alokacja na działanie: 7 580 709 EUR

            Poziom dofinansowania

             Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

             Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego

             Typy projektów:

             • Programy wspierające kształcenie zawodowe w zakresie:
             • 1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez:
              a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
              b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
              c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
              d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
              2. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez:
              a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU dla określonej branży;
              b) wsparcie realizacji zadań przez CKZiU dla określonych branż.
              3. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego,poprzez:
              a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu;
              b) tworzenie SzPiK;
              c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego

              Typy wnioskodawcy:

              • Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
              • Alokacja na działanie: 34 922 410 EUR

                Poziom dofinansowania

                 Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

                 Działanie 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych

                 Typy projektów:

                 • Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób zamieszkujących tereny wiejskie, tzw. biednych pracujących) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej (kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych) uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych
                 • Typy wnioskodawcy:

                  • Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
                  • stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
                  • organizacje pozarządowe,
                  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
                  • instytucje rynku pracy,
                  • podmioty ekonomii społecznej,
                  • szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
                  • Alokacja na działanie: 6 000 000 EUR

                    Poziom dofinansowania

                     Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

powrót