Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA. – 85 MLN EUR

Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

Typy projektów:

 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne
 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, związaną z opieką nad matką i dzieckiem (między innymi w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii, kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej hematologii i onkologii dziecięcej).
 • Inwestycje w infrastrukturę społeczną służącą aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rozwojowi usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, wpływające na rozwój regionalny i lokalny, poprzez eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia (np. w zakresie geriatrii, infrastruktury rehabilitacyjnej, projekty infrastrukturalne sprzyjające aktywizacji społeczno-zawodowej, projekty związane z zapewnieniem usług opiekuńczych i wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej).
 • Typy wnioskodawcy:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST)
  • związki, stowarzyszenia i porozumienia JST
  • kościoły związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje
  • podmioty lecznicze świadczące usługi w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ
  • Alokacja na działanie: 26 134 736,00 EUR

    Poziom dofinansowania

     Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

     Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych

     Typy projektów:

     • Kompleksowa rewitalizacja fizyczna zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, powojskowych, wiejskich (w tym popegeerowskich) oraz miejskich, które będą miały na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom
     • Typy wnioskodawcy:

      • jednostki samorządu terytorialnego (JST)
      • związki, stowarzyszenia i porozumienia JST
      • kościoły związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
      • organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje
      • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
      • jednostki administracji rządowej
      • Alokacja na działanie: 32 668 420,00 EUR

        Poziom dofinansowania

         Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

        Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

        Typy projektów:

        • Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną
        • Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej
        • Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego
        • Typy wnioskodawcy:

         • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
         • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
         • ochotnicze hufce pracy i ich jednostki organizacyjne,
         • inne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
         • szkoły resortowe (w tym szkoły artystyczne).
         • Alokacja na działanie: 24 581 085,00 EUR

           Poziom dofinansowania

            Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%
powrót