Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 1. GOSPODARKA WIEDZY – 250 018 348 EUR

Działanie: 1.1 INFRASTRUKTURA BADAWCZA SEKTORA NAUKI

Typy inwestycji:

 • infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych
 • Typy wnioskodawców:

  • jednostki naukowe
  • uczelnie
  • konsorcja naukowe reprezentowane przez lidera, którym jest jednostka naukowa
  • Alokacja na działanie: 60 000 000 EUR

    Poziom dofinansowania:

    • 50% – w przypadku projektów objętych pomocą inwestycyjną na infrastrukturę badawczą
     W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności z rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie: rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
    • W przypadku projektów generujących dochód po ukończeniu, dofinansowanie ustalane będzie na podstawie art. 61 ust. 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. W przypadku projektów generujących dochód w trakcie wdrażania zastosowane zostanie pomniejszenie kosztów kwalifikowanych na podstawie art. 65 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
     • Działanie: 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

      Typy inwestycji:

      • 1.2.1 PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW
       A. badania przemysłowe i prace rozwojowe
       B. prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej
      • 1.2.2. INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW
       A. infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach
       B. centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach
      • 1.2.3 BONY NA INNOWACJE
       A. mały bon na innowacje
       B. duży bon na innowacje
      • Typy wnioskodawców:

       • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
       • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
       • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem
       • – jednostek naukowych
        – uczelni, w tym spółek celowych uczelni
        – organizacji pozarządowych
        – instytucji otoczenia biznesu

        Alokacja na działanie: 160 000 000 EUR

         Poziom dofinansowania:

          Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie kwalifikowane w szczególności jako: pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, pomoc de minimis, zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia.
          W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, co do zasady, nie więcej niż:

         • 1. badania przemysłowe:
         • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
          średnie przedsiębiorstwa – 60%
          pozostali beneficjenci – 50%

         • 2. eksperymentalne prace rozwojowe
         • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%
          średnie przedsiębiorstwa – 35%
          pozostali beneficjenci – 25%

         • 3. studium wykonalności
         • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
          średnie przedsiębiorstwa – 60%
          pozostali beneficjenci – 50%

          Poddziałanie 1.2.2: Wsparcie kwalifikowane w szczególności jako: regionalna pomoc inwestycyjna, pomoc de minimis, zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia.
          W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej nie więcej niż:

         • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
         • średnie przedsiębiorstwa – 45%
         • pozostali beneficjenci – 35%
         • Poddziałanie 1.2.3: Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis:

         • 90% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy
         • 80% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi
         • 70% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny
          • Działanie: 1.3 MAŁOPOLSKIE CENTRA INNOWACJI

           Typy inwestycji:

            W ramach działania wsparcie zostanie przeznaczone na:

           • uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji, w szczególności infrastruktury badawczo-rozwojowej, niezbędnej do rozszerzenia oferty proinnowacyjnych usług świadczonych na rzecz firm technologicznych,
           • realizację regionalnego programu rozwijania centrów transferu wiedzy, których działalność będzie ukierunkowana na inicjowanie i wspieranie współpracy jednostek naukowych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej
           • Typy wnioskodawców:

            • instytucje otoczenia biznesu – ośrodki innowacji
            • jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
            • Alokacja na działanie: 30 018 348 EUR

              Poziom dofinansowania:

              • W przypadku wsparcia kwalifikowanego jako regionalna pomoc inwestycyjna nie więcej niż: mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
              • średnie przedsiębiorstwa – 45%
              • pozostali beneficjenci – 35%
              • W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: do 85%
  powrót