Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 10. WIEDZA I KOMPETENCJE – 200 000 000 EUR

Działanie: 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Typy inwestycji:

 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych
  B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego

 • EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE
 • A. rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy
  B. działania związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno- zawodowym
  C. wsparcie dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  D. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek

 • MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA
 • A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej
  B. małopolska chmura edukacyjna

 • WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH
 • A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
  B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych – projekt pozakonkursowy
  C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów

  Typy wnioskodawców:

  • Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego – z obszaru objętego strategią ZIT – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska.
  • Alokacja na działanie: 88 430 638 EUR

    Poziom dofinansowania:

    • 85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
     • Działanie: 10.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

      Typy inwestycji:

      • KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW
      • A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych
       B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami

      • KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW
      • A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego w regionie
       B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych
       C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów
       D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący przedmiotów zawodowych

      • KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH
      • A. rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia
       B. działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji

       Typy wnioskodawców:

       • Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – z obszaru objętego strategią ZIT – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska, w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego.
       • Alokacja na działanie: 96 500 000 EUR

         Poziom dofinansowania:

         • 90% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
          • Działanie: 10.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH

           Typy inwestycji:

            Rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych w kontekście przede wszystkim funkcjonowania na rynku pracy odbywać się będzie poprzez:

           • szkolenia / kursy / studia podyplomowe / kształcenie w formach szkolnych w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych tj. ICT oraz języki obce, a także innych kompetencji w zakresie których możliwe jest uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji ogólnie uznanym certyfikatem
           • usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i planowania własnej kariery
           • działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji
           • Typy wnioskodawców:

            • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
            • Alokacja na działanie: 20 000 000 EUR

              Poziom dofinansowania:

              • 85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
  powrót