Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 12. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA – 111 000 000 EUR

Działanie: 12.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

Typy inwestycji:

 • STRATEGICZNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA W REGIONIE
 • A. wyposażenie obiektów infrastruktury ochrony zdrowia w sprzęt medyczny

 • REGIONALNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA
 • A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny

 • INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM
 • A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny

  Typy wnioskodawców:

  • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Alokacja na działanie: 131 000 000 EUR

    Poziom dofinansowania:80-85%

     Działanie: 12.2 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

     Typy inwestycji:

     • INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
     • A. utworzenie regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji

      Typy wnioskodawców:

      • jednostki naukowe
      • uczelnie
      • jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
      • Alokacja na działanie: 20 000 000 EUR

        Poziom dofinansowania: 90%

  powrót