Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA – 140 000 000 EUR

Działanie: 2.1 E-ADMINISTRACJA I OTWARTE ZASOBY

Typy inwestycji:

 • ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA
  Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące rozwojowi elektronicznej administracji, przyczyniające się do upowszechnienia standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów
 • CYFROWE ZASOBY REGIONALNE
  Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia polegające na przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i informacji sektora publicznego, a także zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki – wraz z udostępnieniem w celu ponownego wykorzystania
 • E-USŁUGI W EDUKACJI
  Wsparciem objęte zostanie przedsięwzięcie dotyczące małopolskiej chmury edukacyjnej, ukierunkowane na przekazywanie wiedzy oraz przybliżanie osiągnięć naukowych uczelni wyższych, przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, uczniom w Małopolsce
 • E-USŁUGI W INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
  Przedmiotem wsparcia w ramach poddziałania jest rozwój cyfrowych rejestrów publicznych oraz narzędzi informatycznych do ich przeglądania i udostępniania, w tym na urządzeniach mobilnych, służących jednocześnie wzmocnieniu elektronicznej administracji i upowszechnianiu standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów
 • E-USŁUGI W OCHRONIE ZDROWIA
  Wsparcie przeznaczone zostanie na rozwój regionalnego systemu informacji medycznej, służącego zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów, w sposób zintegrowany z centralnymi platformami informacji w ochronie zdrowia
 • Typy wnioskodawców:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
  • uczelnie
  • jednostki naukowe
  • instytucje kultury
  • parki narodowe
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • Alokacja na działanie: 140 000 000 EUR

    Poziom dofinansowania:od 75 do 85%.

  powrót