Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA – 310 000 000 EUR

Działanie: 3.1 STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Typy inwestycji:

  W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych i rozbudowy istniejących stref aktywności gospodarczej o przeznaczeniu przemysłowym / usługowym (SAG), poprzez kompleksowe uzbrojenie lub dozbrojenie terenów inwestycyjnych – także działających w formule parków przemysłowych, w tym m.in. tworzenia na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych oraz wyposażenia w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę, budynki i budowle (budynki i budowle wyłącznie w ograniczonym zakresie).

  Typy wnioskodawców:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi
  • Alokacja na działanie: 60 000 000 EUR

    Poziom dofinansowania: 85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

     Działanie: 3.2 PROMOCJA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH ORAZ POTENCJAŁ IOB

     Typy inwestycji:

     • W zakresie promocji postaw przedsiębiorczych, przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia z zakresu promocji przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych, m.in. poprzez wzmocnienie systemu wspierającego proces rozwoju nowych firm (MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce), w tym działających w oparciu o nowe technologie. Przewiduje się m.in. realizację regionalnego programu wspierania przedsiębiorczości, który będzie służył wzmocnieniu systemu wspierającego proces inicjowania, tworzenia i rozwoju nowych firm, w szczególności działających w oparciu o nowe technologie
     • W zakresie profesjonalizacji usług doradczych IOB, celem interwencji jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb ostatecznych odbiorców (MŚP) usług doradczych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. Przedmiotem projektu mogą być nowe lub znacząco ulepszone specjalistyczne usługi, stanowiące odpowiedź na potrzeby zgłaszane w tym zakresie przez sektor MŚP. Oznacza to, że w roku następującym po realizacji projektu, IOB będzie zobowiązana przedstawić dowody znacznego wykorzystania usług przez MŚP
     • Typy wnioskodawców:

      • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
      • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
      • instytucje otoczenia biznesu
      • podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej
      • Alokacja na działanie: 18 000 000 EUR

        Poziom dofinansowania: 85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

         Działanie: 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI

         Typy inwestycji:

         • PROMOCJA GOSPODARCZA MAŁOPOLSKI
          A. promocja oferty gospodarczej regionu
          B. wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne
          C. promocja innowacyjności
          D. wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie
          Typy projektów mogą być łączone
         • AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP
          A. nowe modele biznesowe
          B. opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej
          C. udział w imprezach targowo-wystawienniczych
          D. specjalistyczne usługi doradcze w zakresie umiędzynaradawiania działalności
          E. pozyskiwanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na rynek zagraniczny
          F. dostosowania produkcji/ usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego
          Typy projektów mogą być łączone.
         • Typy wnioskodawców:

          • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
          • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
          • instytucje otoczenia biznesu
          • organizacje pozarządowe
          • Alokacja na działanie: 37 000 000 EUR

            Poziom dofinansowania: 85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

             Działanie: 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP

             Typy inwestycji:

             • INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP – WCZESNA FAZA ROZWOJU
              W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP we wczesnej fazie rozwoju, tj. działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, w tym instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe oraz w zależności od realnych możliwości połączenia wsparcia zwrotnego z bezzwrotnym
             • INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP – POWYŻEJ 24 M-CY
              W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce, w tym instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe oraz w zależności od realnych możliwości połączenia wsparcia zwrotnego z bezzwrotnym
             • DOTACJE DLA MŚP – WCZESNA FAZA ROZWOJU
              W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce –
              wykorzystania wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług
             • DOTACJE DLA MŚP
              W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce –
              wykorzystania wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług
             • BONY NA DORADZTWO
              W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych, dostosowanych do potrzeb MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce. Wsparcie w ramach bonu na doradztwo może zostać przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych, przez które rozumie się usługi nie związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak, np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama
             • Alokacja na działanie: 125 000 000 EUR

               Poziom dofinansowania: do ustalenia na etapie naboru

  powrót