Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 5. OCHRONA ŚRODOWISKA – 138 000 000 EUR

Działanie: 5.1

Typy inwestycji:

 • PRZECIWDZIAŁANIE KLĘSKOM ŻYWIOŁOWYM
 • A. rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji
  B. podejmowanie działań z zakresu renaturalizacji rzek, potoków i innych obszarów
  C. inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe
  D. przeciwdziałanie ruchom masowym

 • WSPARCIE SŁUŻB RATUNKOWYCH
 • A. zakup sprzętu i urządzeń
  B. tworzenie i rozwijanie systemów monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi

  Typy wnioskodawców:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • administracja rządowa
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
  • przedsiębiorstwa
  • Alokacja na działanie: 31 000 000 EUR

    Poziom dofinansowania:do 80%

     Działanie: 5.2 ROZWIJANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

     Typy inwestycji:

     • GOSPODARKA ODPADAMI
     • A. budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw
      B. budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku, recyklingu i ponownego użycia
      C. przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

      Typy wnioskodawców:

      • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
      • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
      • przedsiębiorstwa
      • Alokacja na działanie: 25 000 000 EUR

        Poziom dofinansowania:

        • W przypadku wsparcia kwalifikowanego jako regionalna pomoc inwestycyjna nie więcej niż:
        • – mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
         – średnie przedsiębiorstwa – 45%
         – pozostali beneficjenci – 35%

        • W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: do 85%
         • Działanie: 5.3 OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH

          Typy inwestycji:

          • GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA
          • A. budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
           B. budowa, rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków, w tym odwadnianie osadów ściekowych
           C. budowa, rozbudowa, przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę

           W ramach poddziałania planowane jest wspieranie budowy / rozbudowy / przebudowy infrastruktury komunalnej zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków. Finansowana będzie zarówno budowa nowej infrastruktury, jak i modernizacja istniejących już obiektów. Podstawą do wyboru projektów będzie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych i ujęcie projektu w aglomeracji pomiędzy 2 000 a 10 000 RLM.
           Obszarem wspieranym będzie także gospodarka osadami ściekowymi, w celu innego ich zagospodarowania niż składowanie (np. wsparcie technologii, instalacji do odwadniania osadów ściekowych).
           Interwencją będą objęte projekty polegające na budowie i modernizacji infrastruktury wodociągowej, ale ich realizacja będzie możliwa wyłącznie w ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową. Oznacza to, iż inwestycje te będą musiały być realizowane w projektach łącznie z zakresem dotyczącym systemu kanalizacyjnego (projekty kompleksowe) lub indywidualnie, gdy na danym terenie gospodarka ściekowa została w pełni uregulowana.

           Typy wnioskodawców:

           • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
           • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
           • przedsiębiorstwa
           • Alokacja na działanie: 82 000 000 EUR

             Poziom dofinansowania:

             • W przypadku wsparcia kwalifikowanego jako regionalna pomoc inwestycyjna nie więcej niż:
             • – mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
              – średnie przedsiębiorstwa – 45%
              – pozostali beneficjenci – 35%

             • W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: do 85%
  powrót