Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE – 144 000 000 EUR

Działanie: 6.1 ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO

Typy inwestycji:

 • OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
 • A. realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych

 • ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
 • A. organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, interdyscyplinarnych

 • ROZWÓJ INSTYTUCJI KULTURY ORAZ UDOSTĘPNIANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
 • A. rozwój infrastruktury instytucji kultury
  B. dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego

 • LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE – SPR
 • A. rozwój szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach

 • REGIONALNA SIEĆ TRAS ROWEROWYCH
 • A. rozwój zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych w regionie

  Typy wnioskodawców:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
  • instytucje kultury
  • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
  • uczelnie
  • jednostki naukowe
  • przedsiębiorcy
  • administracja rządowa
  • parki narodowe
  • Alokacja na działanie: 79 069 362 EUR

    Poziom dofinansowania:

    • W przypadku wsparcia kwalifikowanego jako regionalna pomoc inwestycyjna nie więcej niż:
    • – mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
     – średnie przedsiębiorstwa – 45%
     – pozostali beneficjenci – 35%

    • W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: do 85%
     • Działanie: 6.2 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

      Typy inwestycji:

      • OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
      • A. ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów
       B. rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej
       C. opracowywanie dokumentów planistycznych dla form ochrony przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin
       D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej

      • Typy projektów A i B mogą być łączone
      • Typy wnioskodawców:

       • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
       • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
       • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
       • jednostki naukowe
       • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
       • administracja rządowa
       • parki narodowe
       • Alokacja na działanie: 10 000 000 EUR

         Poziom dofinansowania:

         • W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: do 85%
          • Działanie: 6.3 ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH POTENCJAŁÓW REGIONU

           Typy inwestycji:

           • ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW – SPR
           • A. rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach

           • WSPARCIE MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH
           • A. rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej w miejscowościach uzdrowiskowych

           • ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE I TURYSTYCZNE OTOCZENIA ZBIORNIKÓW WODNYCH
           • A. rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników wodnych

            Typy wnioskodawców:

            • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
            • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
            • przedsiębiorstwa
            • Alokacja na działanie: 80 000 000 EUR

              Poziom dofinansowania:

              • W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: do 75%
              • W przypadku wsparcia kwalifikowanego jako regionalna pomoc inwestycyjna nie więcej niż:
              • a. mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
               b. średnie przedsiębiorstwa – 45%
               c. pozostali beneficjenci – 35%

  powrót