Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA – 400 500 000 EUR

Działanie: 7.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA

Typy inwestycji:

  W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu:

 • budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą
 • budowy i przebudowy obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach w/w dróg, wraz z towarzyszącą infrastrukturą
 • nowoczesnych systemów zarządzania ruchem i infrastrukturą, przyczyniających się do usprawnienia ruchu oraz zwiększania bezpieczeństwa na drogach o znaczeniu regionalnym
 • Typy wnioskodawców:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
  • Alokacja na działanie: 290 500 000 EUR

    Poziom dofinansowania:

    • W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: od 75 do 85%
     • Działanie: 7.2 TRANSPORT KOLEJOWY

      Typy inwestycji:

       Interwencja podejmowana w ramach działania ukierunkowana jest na wzmocnienie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, w celu zwiększenia dostępności przestrzennej ośrodków pracy, edukacji oraz usług społecznych.
       Realizacja działania przyczyni się do zwiększonego wykorzystania niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form mobilności.
       W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu:

      • zakupu taboru kolejowego
      • inwestycji dotyczących infrastruktury linii kolejowych
      • integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu
      • infrastruktury służącej obsłudze podróżnych korzystających z kolei
      • Typy wnioskodawców:

       • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
       • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
       • PKP S.A. – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w porozumieniu / partnerstwie z jednostką / jednostkami samorządu terytorialnego
       • Alokacja na działanie: 100 000 000 EUR

         Poziom dofinansowania:

         • 85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
  powrót