Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 8. RYNEK PRACY – 268 000 000 EUR

Działanie: 8.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA – PROJEKTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY

Typy inwestycji:

  W ramach działania realizowane będzie kompleksowe wsparcie na rzecz osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety. Realizowane projekty powinny ujmować element indywidualnej diagnozy potrzeb osób bezrobotnych oraz charakteryzować się kompleksowością, i jak największą skutecznością wsparcia

  Typy wnioskodawców:

  • Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Małopolskiego
  • Alokacja na działanie: 74 375 000 EUR

    Poziom dofinansowania: 100%

     Działanie: 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA

     Typy inwestycji:

     • AKTYWIZACJA ZAWODOWA
     • A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
      B. realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej EURES

      Typy wnioskodawców:

      • typ projektu A:
      • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:
       – przedsiębiorcy i pracodawcy
       – organizacje pozarządowe (w tym np. LGD)

      • typ projektu B:
      • – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

       Alokacja na działanie: 50 389 148 EUR

       • typ projektu A: 50 261 648 EUR
       • typ projektu B: 127 500 EUR
       • Poziom dofinansowania:

        • 95% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
         • Działanie: 8.3 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

          Typy inwestycji:

          • WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI
          • W ramach poddziałania kierowanego do osób pozostających bez pracy, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza i które są zainteresowane założeniem działalności gospodarczej świadczone będzie przez beneficjenta (operatora) kompleksowe wsparcie obejmujące:
           – szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
           – przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 30 000 PLN23, a w przypadku utworzenia dodatkowego miejsca pracy do 10 000 PLN na każde utworzone miejsce pracy,
           – działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów) w początkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej (do 12 m-cy) poprzez udzielanie wsparcia doradczego, szkoleniowego, konsultacyjnego.

          • WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM W FORMIE INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH
          • W ramach poddziałania kierowanego do osób pozostających bez pracy, które są zainteresowane założeniem działalności gospodarczej świadczone będzie przez beneficjenta (operatora) kompleksowe wsparcie obejmujące:
           – szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
           – wsparcie pożyczkowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 000 PLN,
           – działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów) w początkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej (do 12 m-cy) poprzez udzielanie wsparcia doradczego, szkoleniowego, konsultacyjnego

           Typy wnioskodawców:

            Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

           • przedsiębiorcy
           • uczelnie
           • partnerzy społeczni i gospodarczy
           • organizacje pozarządowe
           • Podmioty posiadające doświadczenie we wdrażaniu instrumentów finansowych w szczególności: banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, banki spółdzielcze, podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w tym m.in. przez udzielanie pożyczek, konsorcja powyższych podmiotów.

            Alokacja na działanie: 50 000 000 EUR

             Poziom dofinansowania:

             • 85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
              • Działanie: 8.4 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR I ADAPTACJA DO ZMIAN

               Typy inwestycji:

               • ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SEKTORA MŚP
               • W ramach poddziałania realizowane będzie wsparcie umożliwiające podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadr sektora MŚP zgodnie ze zgłaszanym w tym zakresie zapotrzebowaniem ze strony przedsiębiorstw. Realizacja interwencji zostanie oparta na podmiotowym systemie finansowania, w którym decydującą rolę w zakresie wyboru i kreacji usług rozwojowych odgrywać będzie przedsiębiorca. To przedsiębiorca, po przeanalizowaniu bieżących potrzeb rozwojowych pracowników lub własnych, dokona wyboru adekwatnej usługi (np. szkoleniowej, doradczej), z której skorzystać będą mogli jego pracownicy lub on sam.

               • ADAPTACJA DO ZMIAN
               • W ramach poddziałania podejmowane będą interwencje na rzecz wsparcia osób zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także osób odchodzących z rolnictwa lub ich rodzin poprzez opracowywane i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement. Katalog form, które mogą stanowić składową programu outplacementowego opracowywanego przez beneficjenta (operatora) jest katalogiem otwartym, niemniej jednak każdy program powinien ujmować narzędzia wsparcia wskazane w pkt a-h i tym samym charakteryzować się kompleksowością i jak najwyższą skutecznością wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczestników.

                Typy wnioskodawców:

                 Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

                • przedsiębiorcy
                • uczelnie
                • partnerzy społeczni i gospodarczy
                • organizacje pozarządowe
                • Alokacja na działanie: 45 000 000 EUR

                  Poziom dofinansowania:

                  • 85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
                   • Działanie: 8.5 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM

                    Typy inwestycji:

                    • Wspieranie rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym jest jednym z kluczowych warunków dla wspierania zatrudnienia. Komplementarnie do projektów mających na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, w szczególności kobiet (działania 8.1, 8.2 RPO WM), w ramach działania 8.5 podejmowane będą interwencje mające na celu umożliwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy osobom, które pełnią funkcje opiekuńcze nad małymi dziećmi. W tym zakresie wsparcie ukierunkowane będzie na zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 w wymiarze regionalnym. Wsparcie dla beneficjentów obejmować może projekty dotyczące tworzenia oraz funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych poprzez np.
                     – tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych,
                     – zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki,
                     – wydłużanie czasu pracy żłobka / klubu i dostosowanie go do potrzeb osób pracujących w godzinach popołudniowych,
                     – podnoszenie kompetencji kadr niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuna / wolontariusza w żłobku / klubie dziecięcym (wyłącznie w połączeniu z innymi formami wsparcia).
                    • Jednocześnie wspierane będą inicjatywy na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna w tym np.
                     – wsparcie usług świadczonych przez opiekuna dziennego,
                     – podnoszenie kompetencji osób zamierzających pełnić funkcję opiekuna dziennego,
                     – działania informacyjno-promocyjne dotyczące korzystania z tej formy opieki oraz pełnienia funkcji opiekuna (wyłącznie w połączeniu z innymi formami wsparcia).
                    • Typy wnioskodawców:

                      Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

                     • przedsiębiorcy
                     • uczelnie
                     • partnerzy społeczni i gospodarczy
                     • organizacje pozarządowe
                     • Alokacja na działanie: 25 000 000 EUR

                       Poziom dofinansowania:

                       • 85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
                        • Działanie: 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

                         Typy inwestycji:

                         • TYP A. REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEKWALIFIKOWANIA PRACOWNIKÓW I WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW
                         • A. programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych / zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia
                          B. opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu).

                         • TYP B. PROGRAMY ZDROWOTNE
                         • A. wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi
                          B. wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

                          Typy wnioskodawców:

                          • instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną
                          • pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej
                          • partnerzy społeczni i gospodarczy lub organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych
                          • Alokacja na działanie: 26 000 000 EUR

                            Poziom dofinansowania:

                            • 85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
  powrót