Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE – 232 000 000 EUR

Działanie: 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA

Typy inwestycji:

  Interwencja ukierunkowana będzie przede wszystkim na realizację programów aktywizacji społecznej / zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zawodowej lub społecznej. Mając na uwadze bardzo duże zróżnicowanie grupy docelowej, duży nacisk zostanie położony na kompleksowość wsparcia oraz dostosowanie go w jak największym stopniu do zdiagnozowanych potrzeb i predyspozycji poszczególnych osób.
  Bardzo ważnym elementem będzie objęcie wsparciem otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, co wpłynie na zwiększenie skuteczności podejmowanych działań.
  W celu zwiększenia efektywności i kompleksowości oferowanego wsparcia istotne będzie także położenie dużego nacisku na współpracę różnych podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, w szczególności instytucji rynku pracy, jednostek pomocy społecznej, kuratorskiej służby sądowej, organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

  Typy wnioskodawców:

   Podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do poniższego katalogu:

  • organizacje pozarządowe
  • podmioty ekonomii społecznej
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
  • przedsiębiorcy
  • ochotnicze hufce pracy
  • ośrodki pomocy społecznej
  • powiatowe centra pomocy rodzinie
  • inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych
  • Alokacja na działanie: 100 000 000 EUR

    Poziom dofinansowania: do 95%.

     Działanie: 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

     Typy inwestycji:

     • USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE
     • A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością
      B. wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży
      C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
      D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki
      E. rozwój opieki długoterminowej

     • USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA
     • A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych
      B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych
      C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej

      Typy wnioskodawców:

       Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

      • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
      • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
      • organizacje pozarządowe
      • organizacje non-profit
      • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
      • podmioty ekonomii społecznej
      • instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne
      • przedsiębiorcy
      • Alokacja na działanie: 115 000 000 EUR

        Poziom dofinansowania:

        • 85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
         • Działanie: 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ

          Typy inwestycji:

          • WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ
          • A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej
           B. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym

           Typy wnioskodawców:

           • typ projektu A:
           • instytucje wspierające ekonomię społeczną (OWES), które uzyskały akredytację dla prowadzenia usług wsparcia ekonomii społecznej

           • typ projektu B:
           • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

            Alokacja na działanie: 17 000 000 EUR

             Poziom dofinansowania:

             • 85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
  powrót