Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA II: KONKURENCYJNA GOSPODARKA – 94 900 000,00 EURO

Cel szczegółowy 1: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP

Główne typy przedsięwzięć
– wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;
– inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
– inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty;
– wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B);
– wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E);
– wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C);
– wsparcie wdrożenia innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I, poprzez instrumenty finansowe;
– wsparcie inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez instrumenty finansowe;
– wsparcie inwestycji w rozwój przedsiębiorstw zwiększających skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, poprzez instrumenty finansowe

Główne typy beneficjentów
– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
– podmiot wdrażający instrument finansowy

Cel szczegółowy 2: Lepsze warunki do rozwoju MSP

Główne typy przedsięwzięć
– inwestycje polegające na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media;
– rozwój wewnętrznej infrastruktury niezbędnej do właściwego skomunikowania terenu inwestycyjnego;
– rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych, popegeerowskich i nadanie im nowych funkcji gospodarczych,
– zaawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych;
– wsparcie rozwoju IOB dla świadczenia zaawansowanych, udoskonalonych usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw.

Główne typy beneficjentów
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
– inne podmioty publiczne zarządzające terenami inwestycyjnymi, w tym powojskowymi, poprzemysłowymi, pokolejowymi i popegeerowskimi;
– operator systemu popytowego dla MSP;
– instytucje otoczenia biznesu, w tym jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki.

Cel szczegółowy 3: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MSP

Główne typy przedsięwzięć
– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
– wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
– promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.

Główne typy beneficjentów
– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu obejmuje w chwili obecnej następujące działania:

Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu

Typy projektów:
1) Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych np. poprzez system voucherów dla MSP (wybór operatora dystrybucji środków);
2) Wsparcie rozwoju IOB dla świadczenia zaawansowanych, udoskonalonych usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw – dalsza profesjonalizacja usług IOB.

Typ beneficjenta:
– operator systemu popytowego dla MSP;
– instytucje otoczenia biznesu, w tym jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną;
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Typy projektów:
1) Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej.
2) Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
3) Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza cześć projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

Typ beneficjenta:
– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa2, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

powrót