Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IV: ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM – 23 000 000,00 EURO

Cel szczegółowy 1: Zwiększona ochrona ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych, w szczególności powodziowych

Główne typy przedsięwzięć
– budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja budowli przeciwpowodziowych, pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności inwestycji z wymogami prawa krajowego i UE;
– budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja zbiorników i polderów, posiadających rezerwę powodziową.

Główne typy beneficjentów
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Cel szczegółowy 2: Zwiększona skuteczność reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych

Główne typy przedsięwzięć
– zakup środków transportu oraz sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych;
– zakup specjalistycznego sprzętu do usuwania skutków katastrof.

Główne typy beneficjentów
– ochotnicze straże pożarne i ich związki;
– organizacje pozarządowe;
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

powrót