Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VI: ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW – 193 500 000,00 EURO

Cel szczegółowy 1: Zwiększona dostępność transportowa obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach

Główne typy przedsięwzięć
– budowa/przebudowa/modernizacja dróg oraz obwodnic wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Główne typy beneficjentów
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Cel szczegółowy 2: Zwiększony udział transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasażerskich w regionie oraz poprawa jakości kolejowego transportu zbiorowego

Główne typy przedsięwzięć
– modernizacja i rewitalizacja sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej;
– zakup taboru kolejowego, dostosowanego m.in. dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Główne typy beneficjentów
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
– podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu obejmuje w chwili obecnej następujące działania:

Działanie 6.1 Infrastruktura drogowa

Typy projektów:
1) budowa dróg oraz obwodnic – drogi wojewódzkie;
2) przebudowa dróg oraz obwodnic – drogi wojewódzkie;
3) budowa dróg oraz obwodnic – drogi lokalne;
4) przebudowa dróg oraz obwodnic – drogi lokalne.

Typ beneficjenta:
1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
2) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Działanie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy

Typy projektów:
1) Modernizacja sieci kolejowej, infrastruktury dworcowej i przystankowej.
2) Rewitalizacja sieci kolejowej, infrastruktury dworcowej i przystankowej.
3) Zakup taboru kolejowego, dostosowanego m.in. dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Typ beneficjenta:
– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
– Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
– Podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową.

powrót