Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VIII: INTEGRACJA SPOŁECZNA – 73 929 483,00 EURO

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie

Główne grupy docelowe
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy;
– otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
– mieszkańcy regionu w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym;
– noworodki i dzieci w zakresie wczesnego wykrywania wad wrodzonych i szczepień ochronnych;
– kobiety w ciąży i w okresie połogu;
– osoby starsze, w tym niepełnosprawne;
– personel służb świadczących usługi zdrowotne.

Główne typy beneficjentów
– podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej;
– podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne;
– podmioty ekonomii społecznej;
– organizacje pozarządowe.

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie

Główne typy przedsięwzięć
– rozwój usług opiekuńczych nad osobami zależnymi (w tym starszymi i niepełnosprawnymi) z uwzględnieniem aspektu jakościowego (w tym deinstytucjonalizacja usług);
– wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi oraz wsparcie pieczy zastępczej;
– poprawa dostępu do mieszkań chronionych/ wspomaganych/ treningowych.

Główne typy beneficjentów
– podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej;
– podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami zależnymi;
– podmioty ekonomii społecznej;
– organizacje pozarządowe.

Cel szczegółowy 3: Wzrost gotowości do podjęcia zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w regionie dzięki aktywnej integracji

Główne typy przedsięwzięć
– programy ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową z zastosowaniem instrumentów m.in. aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej;
– usługi reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej w szczególności w CIS, KIS, ZAZ, WTZ;
– kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji.

Główne typy beneficjentów
– podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej;
– podmioty ekonomii społecznej;
– organizacje pozarządowe.

Cel szczegółowy 4: Wzrost zatrudnienia w ramach regionalnego sektora gospodarki społecznej

Główne typy przedsięwzięć
– wsparcie finansowe dla powstających podmiotów ekonomii społecznej, w tym m.in. finansowanie założenia/przystąpienia/zatrudnienia w spółdzielni socjalnej;
– świadczenie usług dla wsparcia ekonomii społecznej, w tym usług animacyjnych, inkubacyjnych i dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej, zgodnie z podziałem przyjętym w ramach KPRES;
– wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej;
– podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów ekonomii społecznej;
– koordynowanie polityki w obszarze ekonomii społecznej na poziomie regionalnym.

Główne typy beneficjentów
– Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej,
– organizacje pozarządowe,
– podmioty ekonomii społecznej,
– podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu obejmuje w chwili obecnej następujące działania:

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Typy projektów:
1) Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r. poz. 332) m.in. poprzez:
a) usługi wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, w tym w szczególności:
– asystentura rodzinna,
– rodziny wspierające,
– konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym prawnoobywatelskie,
– terapia i mediacja,
– usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
– organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi;
b) pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, w tym poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej.
2) Wsparcie pieczy zastępczej zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332) m.in. poprzez:
a) działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poniżej 14 dzieci,
b) usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej skierowane do osób będących w pieczy zastępczej,
c) usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym skierowane do osób będących w pieczy zastępczej w wieku powyżej 15 roku życia,
d) indywidualne programy usamodzielniania realizowane w mieszkaniach o charakterze treningowym/wspieranym/chronionym dla osób opuszczających pieczę zastępczą,
e) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci.

Typ beneficjenta:
1) podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej,
2) podmioty ekonomii społecznej,
3) organizacje pozarządowe,
uprawnione do realizacji usług zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 poz. 332).

Działanie 8.2 Włączenie społeczne

Typy projektów:
1) Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej realizujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:
a) poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
b) poradnictwo prawne i obywatelskie,
c) poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
d) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy,
e) pracę socjalną,
f) staże/praktyki, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
g) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością; dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
h) usługi trenera pracy,
i) usługi asystenckie w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.
2) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach CIS, KIS, w szczególności w zakresie:
a) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej poprzez utworzenie podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011 Nr 43, poz. 225, z późn.zm.),
b) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011 Nr 43, poz. 225, z późn.zm.),
3) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach ZAZ poprzez:
a) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji,
b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami, dotychczas zatrudnionych w ZAZ, nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez wykorzystanie usług asystenckich oraz trenera pracy umożliwiających uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,
c) tworzenia nowych ZAZ.
4) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach WTZ poprzez: a) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ,
b) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez wykorzystanie usług asystenckich oraz trenera pracy umożliwiających uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, a także praktyk lub staży dla uczestników WTZ,
c) tworzenia nowych WTZ.
5) Kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracji, m.in. poprzez:
a) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym,
b) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków.

Typ beneficjenta:
1) Podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej16,
2) Podmioty ekonomii społecznej,
3) Organizacje pozarządowe.

Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Typy projektów:
1) Wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
a) wsparcie szkoleniowe i doradztwo służące:
– podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne itp.,
– dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym
b) bezzwrotne wsparcie finansowe na:
– utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej,
– utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, w tym przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej,
– przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne pod warunkiem utworzenia nowego/nowych miejsc pracy,
c) wsparcie pomostowe dla nowo utworzonego przedsiębiorstwa społecznego obejmujące wsparcie finansowe połączone z działaniami, o których mowa w lit. a) ppkt. I oraz ii, świadczonymi w formie zindywidualizowanych usług.
2) Świadczenie usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zgodnie z KPRES (Działanie III.3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych), w tym w zakresie:
a) usług animacji lokalnej,
b) usług rozwoju ekonomii społecznej,
c) usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.
3) Wsparcie, w tym w szczególności reintegracja zawodowa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pośrednictwem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów sfery gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.
4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników przedsiębiorstw społecznych.
5) Koordynowanie polityki w obszarze ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (tryb pozakonkursowy) w zakresie:
a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie,
b) tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej,
c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym,
d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym,
e) budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy,
f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększeniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej,
g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, stosowania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej,
h) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie,
i) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej,
j) zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES i organizowanie jego prac,
k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa.

Typ beneficjenta:
1) Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.
2) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (w zakresie projektu pozakonkursowego).

powrót