Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VII: KONKURENCYJNY RYNEK PRACY – 95 207 517,00 EURO

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Główne typy przedsięwzięć
– realizacja programów aktywizacji zawodowej;
– upowszechnienie i wdrożenie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym poprzez subsydiowanie zatrudnienia;
– usługi w zakresie pośrednictwa pracy/poradnictwa zawodowego poprzedzone analizą dotyczącą ofert pracy i odzwierciedlającą popyt na konkretne zawody;
– realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno – gospodarczych regionu.

Główne typy beneficjentów
– powiatowe urzędy pracy,
– podmioty uprawnione do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES,
– pozostałe podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Cel szczegółowy 2: Wzrost liczby trwałych miejsc pracy powstałych dzięki środkom przekazanym na założenie działalności gospodarczej

Główne typy przedsięwzięć
wsparcie na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe poprzez instrumenty finansowe;
– pomoc bezzwrotna (dotacja) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Główne typy beneficjentów
– wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – w przypadku dotacji;
– podmiot wdrażający instrument finansowy.

Cel szczegółowy 3: Przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej dzięki realizacji programów zdrowotnych.

Główne typy przedsięwzięć
– profilaktyka w kierunku wczesnego wykrywania między innymi nowotworów jelita grubego, piersi, płuc oraz szyjki macicy, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne;
– opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym działania szkoleniowe;
– programy zdrowotne z uwzględnieniem działań rehabilitacji medycznej.

Główne typy beneficjentów
– przedsiębiorcy;
– pracodawcy;
– podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (publiczne i prywatne);
– organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów profilaktyki zdrowotnej;
– pozostałe podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Cel szczegółowy 4: Dostosowanie potencjału przedsiębiorstw MSP i kwalifikacji ich pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki

Główne typy przedsięwzięć
– usługi rozwojowe dla MSP i ich pracowników, poprzedzone w razie konieczności, analizą potrzeb w tym zakresie.

Główne typy beneficjentów
– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Cel szczegółowy 5: Poprawa adaptacyjności pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia i zwolnionych do nowych warunków zawodowych.

Główne typy przedsięwzięć
– wsparcie typu outplacement.

Główne typy beneficjentów
– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Cel szczegółowy 6: Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia/kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę

Główne typy przedsięwzięć
– tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym w ramach form nieinstytucjonalnych (opiekunowie dzienni, nianie);
– pokrycie kosztów opieki/utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3;
– aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę na dziećmi do lat 3 wynikająca z ich zdiagnozowanych potrzeb.

Główne typy beneficjentów
– wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu obejmuje w chwili obecnej następujące działanie:

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Typy projektów:
1) Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.)3, w tym m.in. następujące formy wsparcia:
a) szkolenia,
b) staże,
c) przygotowanie zawodowe dorosłych,
d) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
e) prace interwencyjne,
f) przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej,
g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,
h) świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w przypadku rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opieką nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną,
i) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Typ beneficjenta:
1) Powiatowe urzędy pracy z województwa opolskiego

powrót