Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA X: INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ – 94 952 913,00 EURO

Cel szczegółowy 1: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich

Główne typy przedsięwzięć
– odnowa fizyczna obszarów miejskich zakładająca realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne;
– tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju usług;
– inwestycje polegające na dostosowaniu infrastruktury do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym starszymi i niepełnosprawnymi;
– tworzenie mieszkań chronionych/wspomaganych/treningowych zgodnie z zapisami UP

Główne typy beneficjentów
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
– przedsiębiorstwa;
– jednostki sektora finansów publicznych;
– organizacje pozarządowe;
– kościoły i ich związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
– szkoły wyższe;
– spółdzielnie mieszkaniowe.

Cel szczegółowy 2: Lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu

Główne typy przedsięwzięć
– inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem;
– inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi;
– inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych;
– inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podnoszące wydajność usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii;

Główne typy beneficjentów
– w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej -podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne),
– w przypadku pozostałych projektów – podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne).

Cel szczegółowy 3: Lepsze dostosowanie infrastruktury społecznej do wyzwań demograficznych regionu

Główne typy przedsięwzięć
– inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów służących opiece nad osobami zależnymi, (np. miejsca opieki całodobowej, dzienne domy pomocy, mieszkania wspomagane, treningowe).

Główne typy beneficjentów
– MSP.

Cel szczegółowy 4: Większa dostępność e-usług publicznych

Główne typy przedsięwzięć
– rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej;
– digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów;
– rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.).

Główne typy beneficjentów
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
– administracja rządowa zespolona i niezespolona;
– przedsiębiorstwa;
– szkoły wyższe;
– jednostki naukowe;
– organizacje pozarządowe.

Cel szczegółowy 5: Lepsze warunki kształcenia zawodowego

Główne typy przedsięwzięć
– wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i narzędzia dydaktyczne gwarantujące wysoką jakość kształcenia w zawodzie;
– modernizacja obiektów praktycznej nauki zawodu, w tym m.in. centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Główne typy beneficjentów
– podmioty działające w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego.

powrót