Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX: WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI – 58 879 168,00 EURO

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Główne typy przedsięwzięć
– rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe zwiększające szanse dzieci w ramach edukacji przedszkolnej;
– indywidualizacja pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do placówek wychowania przedszkolnego koniecznych do rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci niepełnosprawnych;
– tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu czy adaptacji istniejących budynków;
– dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego.

Główne typy beneficjentów
– podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego.

Cel szczegółowy 2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Główne typy przedsięwzięć
– rozwój wśród uczniów kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodnicze, języki obce) oraz umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa);
– wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych;
– korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez kontynuację rządowego programu Cyfrowa szkoła (w zakresie komponentu e-nauczyciel, e-szkoła);
– indywidualizacja podejścia do ucznia, m. in. poprzez zapewnienie specjalistycznych narzędzi diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych, realizację indywidualnych planów rozwoju;
– doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, a także zapewnienia diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej i metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia;
– uzupełniająco doradztwo edukacyjno-zawodowe;
– doposażenie, wyposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół i palcówek oświatowych w sprzęt do nauczania przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenia i eksperymenty oraz sprzęt TIK.

Główne typy beneficjentów
– podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej.

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie szans zatrudnienia przyszłych absolwentów kształcenia i szkolenia na regionalnym rynku pracy poprzez poprawę efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego

Główne typy przedsięwzięć
– współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe o charakterze strategicznym i praktycznym z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym zwłaszcza z pracodawcami oraz uczelniami wyższymi, instytucjami rynku pracy;
– kształcenie praktyczne uczniów i nauczycieli, w tym we współpracy z pracodawcami, tj. organizacja staży, praktyk czy kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
– doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu, w tym we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy;
– doradztwo edukacyjno-zawodowe;
– doposażenie, wyposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół kształcenia zawodowego;
– kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w obszarze specjalizacji regionalnych, w tym z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość), które są korzystne m.in. dla osób niepełnosprawnych i osób opiekujących się osobami zależnymi;

Główne typy beneficjentów
– podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej.

Cel szczegółowy 4: Poprawa kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w zakresie rozwoju umiejętności TIK i znajomości języków obcych

Główne typy przedsięwzięć
– kształcenie i szkolenie osób dorosłych w ramach systemu kształcenia formalnego i pozaformalnego w zakresie kompetencji kluczowych (TIK i języki obce), w tym z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość), które są korzystne m.in. dla osób niepełnosprawnych i osób opiekujących się osobami zależnymi;
– usługi doradcze dla osób dorosłych w zakresie wyboru kierunku i rodzaju edukacji ustawicznej w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy, mentoring.

Główne typy beneficjentów
– podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu obejmuje w chwili obecnej następujące działania:

Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego projektów:

1) Kształcenie kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodnicze, języki obce) oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) poprzez:
a) doskonalenie umiejętności i kompetencji/ kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów, wychowanków lub
słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności
b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności30.
2) Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących:
a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji/ kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów, wychowanków lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.
3) Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez:
a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
b) podnoszenie kompetencji/ kwalifikacji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń,
d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub słuchaczy poprzez naukę programowania.
4) Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego:
a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,
c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.
5) Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjnozawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego w szkołach,
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery,
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjnozawodowego.

Typ beneficjenta:
1) Podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej

Poddziałanie 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej

Typy projektów:
1) Realizacja indywidualnych planów rozwoju (programów pomocy stypendialnej) szczególnie uzdolnionych uczniów, wychowanków lub słuchaczy potrzebujących wsparcia finansowego w zakresie przedmiotów:
a) przyrodniczych,
b) informatycznych,
c) języków obcych,
d) matematyki,
e) przedsiębiorczości
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i placówek systemu oświaty.

Typ beneficjenta:
1) Samorząd Województwa Opolskiego.

Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Typy projektów:
1) Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym40 poprzez:
a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu opiekunów praktyk zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe/ szkół ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,
c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,
d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
2) Kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w tym z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość).
3) Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego w szkołach,
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery,
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Typ beneficjenta:
1) Podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej

powrót