Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA– 123 500 000,00 EURO

Cel szczegółowy 1: Lepsza jakość powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego

Główne typy przedsięwzięć
– budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast;
– zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy, busy);
– wyposażenie taboru autobusowego dla transportu publicznego w systemy redukcji emisji;
– rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);
– infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską;
– infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;
– systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń jakości powietrza.

Główne typy beneficjentów
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
– przedsiębiorstwa

Cel szczegółowy 2: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Główne typy przedsięwzięć
– głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne;
– audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu;
– wsparcie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne, poprzez instrumenty finansowe.

Główne typy beneficjentów
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
– jednostki sektora finansów publicznych;
– jednostki naukowe;
– szkoły wyższe;
– przedsiębiorstwa;
– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
– organizacje pozarządowe;
– podmiot wdrażający instrument finansowy.

Cel szczegółowy 3: Zwiększona efektywność energetyczna MSP

Główne typy przedsięwzięć
– zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
– zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią,
– zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;
– głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
– instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu;
– audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu;
– wsparcie zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, poprzez instrumenty finansowe;
– wsparcie zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią, poprzez instrumenty finansowe;
– wsparcie zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach, poprzez instrumenty finansowe;
– wsparcie głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, poprzez instrumenty finansowe;
– wsparcie instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu, poprzez instrumenty finansowe;
– wsparcie audytu energetycznego dla MSP jako element kompleksowy projektu, poprzez instrumenty finansowe.

Główne typy beneficjentów
– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
– podmiot wdrażający instrument finansowy.

Cel szczegółowy 4: Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Główne typy przedsięwzięć
– wsparcie rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne, poprzez instrumenty finansowe.

Główne typy beneficjentów
Podmiot wdrażający instrument finansowy.

powrót