Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 3 CZYSTA ENERGIA – 253 741 612 EURO

Oś priorytetowa 3 Czysta energia (ponad 253 mln euro) realizuje cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach i jest osią współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem nadrzędnym tej osi jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

powrót