Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 6 SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA – 221 443 259 EURO

Oś priorytetowa 6 Spójność przestrzenna i społeczna (ponad 221 mln euro z EFRR) jest osią wielotematyczną, realizującą cel tematyczny 8, 9 i 10. Takie rozwiązanie pozwoli na koncentrację w ramach jednej osi interwencji na rzecz zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług publicznych w obszarze zdrowia (zarówno podstawowe usługi medyczne, jak i uzupełniające – sanatoryjne), pomocy społecznej i edukacji oraz działań rewitalizacyjnych prowadzonych na terenach zdegradowanych. Podejmowana interwencja będzie miała wymiar uzupełniający zakres wsparcia finansowanego z EFS.

powrót