Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 9 JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE – 114 927 311 EURO

Oś priorytetowa 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie (około 115 mln euro EFS) realizuje cel tematyczny 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Działania realizowane w ramach osi maja doprowadzić do zwiększenia dostępności edukacji przedszkolnej, podniesienia jakości edukacji oraz jej większego powiązania z rynkiem.

powrót