Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA I: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU – 247,37 MLN EURO

Działanie: 1.1 Wsparcie na rzecz gospodarki opartej na wiedzy

Typy inwestycji:

 • Projekty B+R przedsiębiorstw
 • Inwestycje w infrastrukturę B+R instytucji nauki, wykorzystywaną we wspólnych projektach badawczych z przedsiębiorstwami w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony gospodarki. Zakres wsparcia będzie ograniczony do obszarów zgodnych z dokumentem RIS3.
 • Przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R powinno przewidywać aktywne działania, mające na celu przyciągnięcie nowych klientów z sektora przedsiębiorstw – zarówno z regionu jak i z zewnątrz oraz zakładać wzrost udziału przychodów z sektora przedsiębiorstw w ogólnych przychodach jednostki naukowej, będącej beneficjentem projektu.
 • Przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służyć musi realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce).
 • Typy wnioskodawców:

  • uczelnie/szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • jednostki naukowo-badawcze,
  • spółki celowe tworzone przez powyższe instytucje,
  • konsorcja naukowe,
  • konsorcja naukowo-przemysłowe,
  • sieci naukowe,
  • centra naukowe,
  • centra naukowo przemysłowe
  • porozumienia ww. podmiotów
  • Alokacja na działanie: 30 000 000 EUR

    Poziom dofinansowania

    • do 85% w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
    • Działanie: 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R

     Typy inwestycji:

     • Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności inwestycyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji dotyczących planowanych prac B+R.
     • Prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (we własnym zakresie lub przez nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju).
     • Wdrożenie (do etapu pierwszej produkcji włącznie) własnych lub zakupionych wyników prac B+R lub technologii, a także praw własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą (z wyłączeniem kosztów procesowych/sądowych). Wdrożenie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa
     • Instrument „bon/voucher na innowacje” w odniesieniu do projektów o małej skali, z przeznaczeniem w szczególności na wdrożenie nabytych wyników prac B+R, nabycie licencji, wsparcie w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej itp. (realizowane w koordynacji z PO IR).
     • Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MŚP niezbędne do rozwoju działalności B+R (audyty technologiczne, dotyczące praw własności intelektualnej
     • Typy wnioskodawców:

      • Przedsiębiorstwa. Priorytetowo będą traktowane MŚP24. Premiowane będą projekty realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw czy konsorcja przemysłowo-naukowe. Warunkiem wsparcia inwestycji dużych przedsiębiorstw będzie zapewnienie efektów dyfuzji działalności B+R+I do gospodarki lub współpraca z MŚP lub organizacjami pozarządowymi.
      • Udział innych podmiotów nie będących przedsiębiorstwami, powinien odbywać się na zasadzie współpracy z przedsiębiorstwem/-ami (odbiorcą efektu badań) w formie konsorcjum przedsiębiorstw lub konsorcjum naukowo-przemysłowego. Potencjalnymi beneficjentami współpracującymi z przedsiębiorstwem mogą być m.in. jednostki naukowe, jednostki naukowobadawcze, spółki celowe tworzone przez uczelnie/jednostki naukowe, IOB itp.
      • Alokacja na działanie: 55 570 000 EUR

        Poziom dofinansowania

        • do 85% w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
        • Projekty objęte pomocą publiczną:

         • Mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
         • Średnie przedsiębiorstwa – 60%
         • Działanie: 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

          Typy inwestycji:

           Wzrostowi konkurencyjności sektora MŚP ma służyć wsparcie szeroko rozumianych innowacji, obejmujących wdrożenie nowych produktów, procesów, sposobów
           organizacji i marketingu. Poziom i formy wsparcia będą dostosowane do rodzaju działalności przedsiębiorstw i związanego z nią poziomu ryzyka.

          • Wdrażanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym np.: rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów, dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów, inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny. Priorytetowym obszarem oddziaływania będą przedsiębiorstwa wykazujące najwyższą konkurencyjność i innowacyjność. Wspierane będą przedsięwzięcia innowacyjne prowadzące do wzrostu eksportu i podnoszące konkurencyjność w wymiarze międzynarodowym
          • Ekoinnowacje
          • Wdrażanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług, w tym np.: rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług, dokonanie zasadniczych zmian w sposobie ich
           świadczenia, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług
          • Inwestycje dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze MŚP
          • Typy wnioskodawców:

           • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
           • Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe (wyłącznie jako operatorzy)
           • Alokacja na działanie: 95 300 000 EUR

             Poziom dofinansowania

             • do 85% w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
             • Projekty objęte pomocą publiczną:

              • Mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
              • Średnie przedsiębiorstwa – 60%
              • Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

               Typy inwestycji:

               • IOB
               • Podniesienie poziomu świadczonych usług funkcjonujących w regionie instytucji otoczenia biznesu (takich jak inkubatory technologiczne, parki naukowotechnologiczne, parki przemysłowe, centra transferu technologii itp.). Wsparcie obejmuje również usługidoradcze i szkoleniowe dla kadr podmiotów zarządzających IOB. Przewiduje się projekty pilotażowe adresowane bezpośrednio do MŚP w modelu popytowym.
                Profesjonalizacja istniejących IOB w celu wsparcia promocji przedsiębiorczości, preinkubacji i inkubacji obejmująca takie działania jak: projekty związane z rozwojem inkubatorów przedsiębiorczości, ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką, oferowaniem przez inkubatory wystandaryzowanych usług (np. księgowych, doradztwa prawnego).

               • Infrastruktura biznesowa
               • Stworzenie nowej oraz rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, tj. projekty obejmujące uporządkowanie i przygotowanie terenów
                inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcjigospodarczych, w szczególności prace studyjnokoncepcyjne, badania geotechniczne, uzbrojenie w media, budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – jako uzupełniający element projektu
                dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego – stanowić mogą jedynie mniejszą część budżetu projektu. Preferowane jest wykorzystanie pod inwestycje terenów zdegradowanych, miejskich nieużytków (inwestycje typu brownfield).

               • Centra logistyczne
               • realizacja projektów polegających na budowie,przebudowie i modernizacji infrastruktury centrów logistycznych.

               • Promocja gospodarcza
               • Dopełnieniem działań mających na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu będzie realizacja kompleksowych i skoordynowanych działań obejmujących promocję inwestycyjną regionu, obsługę inwestorów, w tym zagranicznych. Promocja gospodarcza województwa będzie oparta na opracowanej wspólnie z partnerami gospodarczymi spójnej polityce inwestycyjnej regionu (długofalowej strategii promocyjnej).

               • Wsparcie kapitałowe nowych firm
               • Wsparcie inwestycyjne dedykowane firmom we wczesnej fazie rozwoju w szczególności w formie funduszy typu seed capital.

                Typy wnioskodawców:

                 W zakresie podniesienia poziomu świadczonych usług IOB:

                • funkcjonujące w regionie instytucje otoczenia biznesu (takie jak inkubatory technologiczne, parki naukowotechnologiczne, parki przemysłowe, centra transferu technologii itp.).
                • W zakresie wsparcia promocji przedsiębiorczości, preinkubacji i inkubacji:

                • inkubatory przedsiębiorczości
                • ośrodki wspierające przedsiębiorczość akademicką.
                • W zakresie terenów inwestycyjnych i promocji gospodarczej regionu w szczególności:

                • przedsiębiorstwa
                • JST i jednostki organizacyjne JST, ich związki i stowarzyszenia
                • podmioty działające w ramach partnerstw publicznoprywatnych
                • W zakresie inwestycji w inną infrastrukturę biznesową, w tym centra logistyczne:

                • przedsiębiorstwa
                • W zakresie wsparcia inwestycyjnego firm na wczesnym etapie rozwoju, w szczególności w formie funduszy typu seed capital:

                • instytucje otoczenia biznesu prowadzące działalność w zakresie wsparcia początkowego i inkubacji
                • fundusze kapitałowe
                • Alokacja na działanie: 52 500 000 EUR

                  Poziom dofinansowania

                  • Projekty dot. terenów inwestycyjnych 95%
                  • Do 85% w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
                  • Projekty objęte pomocą publiczną:

                   • Mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
                   • Średnie przedsiębiorstwa – 60%
                   • Działanie: 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

                    Typy inwestycji:

                     Wsparcie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Inwestycje realizowane mogą być w gminach, w których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, rozumianych jako gminy inne niż miejskie, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej jest wyższy od średniej dla EU27 (18,36% ). Realizowane będą przedsięwzięcia przedsiębiorstw wpisujące się w lokalne strategie rozwoju (LSR) lub inne programy opracowane lokalnie, celem wyeliminowania wspierania projektów jednorazowych i odosobnionych. Projekty otrzymujące wsparcie w ramach działania powinny zapewniać zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzować się efektywnością zatrudnieniową. Wszystkie projekty muszą być zrównoważone finansowo, obok elementów takich jak analiza ekonomiczna, analiza finansowa czy analiza ryzyka muszą wykazać zapotrzebowanie na dany projekt. W przypadku projektów realizowanych przez firmy z sektora turystycznego promowana będzie współpraca w zakresie rozwoju istniejących wspólnych produktów turystycznych.

                     Typy wnioskodawców:

                     • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
                     • Alokacja na działanie: 14 000 000 EUR

                       Poziom dofinansowania

                       • Do 85% w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
                       • Projekty objęte pomocą publiczną:

                        • Mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
                        • Średnie przedsiębiorstwa – 60%
powrót