Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA II: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA – 126,52 MLN EURO

Działanie: 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Typy inwestycji:

 • Instrumenty i usługi rynku pracy obejmujące działaniaaktywizujące wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Programy podnoszące aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia
 • Typy wnioskodawców:

  • Powiatowe Urzędy Pracy
  • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
  • Alokacja na działanie: 35 000 000 EUR

    Poziom dofinansowania

    • Powiatowe Urzędy Pracy: 100%
    • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych): 95%
    • Działanie: 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie

     Typy inwestycji:

     • Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki; (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)
     • Wsparcie pracodawców (w tym przedsiębiorców) w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w połączeniu ze wsparciem kierowanym do osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 w szczególności, poprzez realizację:
     • – grantów na stanowisko w formie telepracy,
      – świadczeń aktywizacyjnych na zatrudnienie,
      – szkoleń, doradztwa, działań informacyjnych (jako działań uzupełniających), dotyczących elastycznych form pracy.

     • Wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym będzie możliwe jedynie w ramach projektu, którego rezultatem będzie aktywizacja zawodowa bądź pomoc w utrzymaniu zatrudnienia osób opiekujących się dzieckiem do lat 3.
     • Typy wnioskodawców:

      • gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
      • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
      • Alokacja na działanie: 16 518 663 EUR

        Poziom dofinansowania – 85%

         Działanie: 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

         Typy inwestycji:

         • Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące
         • – indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji osób planujących założyć działalność gospodarczą,
          – grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
          – dotacja inwestycyjna do wysokości 40 tys. zł na osobę,
          – wsparcie pomostowe:
          a. finansowe przez okres 12 miesięcy (6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku ogłoszenia konkursu na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych),
          b. specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu – doradztwo inwestycyjne, podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych),
          – forum wymiany doświadczeń

         • Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
         • – indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji osób planujących założyć działalność gospodarczą,
          – grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
          – jednorazowa pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę,
          – wsparcie pomostowe:
          a. specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu
          b. doradztwo inwestycyjne, podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych).

          Typy wnioskodawców:

          • fundusze pożyczkowe wyłącznie jako operatorzy
          • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
          • Alokacja na działanie: 10 000 000 EUR

            Poziom dofinansowania – 95%

             Działanie: 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

             Typy inwestycji:

             • realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
             • wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement
             • inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców w szczególności w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, godzenia życia zawodowego i prywatnego
             • realizacja działań zdefiniowanych w ramach procesu określania specjalizacji regionalnych stanowiących instrument wsparcia przedsiębiorstw w procesach dostosowawczych i związanych w szczególności z procesami wdrażania innowacji
             • Typy wnioskodawców:

              • organizacje pracodawców i związki zawodowe
              • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
              • przedsiębiorcy, organizacje pracodawców i związki zawodowe, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, niebędące przedsiębiorcami oraz jednostki naukowo-badawcze
              • Alokacja na działanie: 10 000 000 EUR

                Poziom dofinansowania – 95%

                 Działanie: 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

                 Typy inwestycji:

                 • realizacja krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego
                 • realizacja programów rehabilitacji leczniczej zapobiegającej przerywaniu aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych ułatwiających powrót na rynek pracy
                 • realizacja programów profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej), dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu
                 • realizacja programów dotyczących przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujących do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, wspierających osoby w decyzji o pozostaniu aktywnym społecznie i zawodowo, w tym poprzez umożliwienie przekwalifikowania pracownika i umożliwienia mu wykonywania pracy bez narażenia na czynniki zagrażające zdrowiu; dostosowywanie warunków pracy do wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa, eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy
                 • Typy wnioskodawców:

                  • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności: podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz podmioty ekonomii społecznej
                  • Alokacja na działanie: 12 570 000 EUR

                    Poziom dofinansowania – 95%

  powrót