Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE – 84,15 MLN EURO

DZIAŁANIE 3.1 KSZTAŁCENIE I EDUKACJA
Priorytet inwestycyjny 10.1
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia

Cele szczegółowe:

  • zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
  • wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

DZIAŁANIE 3.2 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR REGIONU
Priorytet inwestycyjny 10.3
Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

Cel szczegółowy: popularyzacja i podniesienie jakości oferty kształcenia ustawicznego oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy

DZIAŁANIE 3.3 SZKOLNICTWO ZAWODOWE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI PODLASKIEJ GOSPODARKI
Priorytet inwestycyjny 10. 3 bis
Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Cel szczegółowy: wzrost jakości i efektywności szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków prac we współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami

powrót