Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IV: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ – 200 MLN EURO

Działanie: 4.1 Mobilność regionalna

Typy inwestycji:

 • Budowa/przebudowa dróg wojewódzkich, umożliwiających połączenie do sieci TEN-T oraz systemu dróg krajowych
 • Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych)
 • Inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na budowanych/przebudowywanych drogach
 • Budowa i rozbudowa parkingów buforowych niwelujących spiętrzenie ruchu w pobliżu przejść granicznych
 • Typy wnioskodawców:

  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia
  • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
  • Podmioty działające w ramach partnerstw publicznoprywatnych
  • Alokacja na działanie: 160 000 000 EUR

    Poziom dofinansowania: 85%

     Działanie: 4.2 Infrastruktura kolejowa

     Typy inwestycji:

     • Budowa, modernizacja i rewitalizacja sieci kolejowej poza siecią TEN-T
     • Budowa i przebudowa terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T
     • Inwestycje w zakresie infrastruktury towarzyszącej, w tym na przejazdach kolejowych, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
     • Dodatkowe elementy inwestycji, możliwe do realizacji:

     • Inwestycje z zakresu przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynków dworcowych (jako element inwestycji dotyczących modernizacji linii kolejowych, niekoniecznie w ramach jednego projektu)
     • Systemy automatycznego sterowania ruchem kolejowym (uzupełnienie infrastruktury torowej)
     • Typy wnioskodawców:

      • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia
      • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
      • Podmioty wykonujące usługi na podstawie umowy zawartej z JST, w których większość udziałów/akcji ma jednostka samorządu
      • Operatorzy infrastruktury kolejowej, zarządcy infrastruktury kolejowej i dworcowej
      • Alokacja na działanie: 48 000 000 EUR

        Poziom dofinansowania: 85%

  powrót