Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX: ROZWÓJ LOKALNY- 28,96 MLN EURO

DZIAŁANIE 9.1 REWITALIZACJA SPOŁECZNA I KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
Priorytet inwestycyjny 9.9
Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Cel szczegółowy: poprawa dobrobytu społeczności lokalnych poprzez wzmocnienie kapitału społecznego i zwiększenie zaangażowania w rozwój lokalny

powrót