Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – 180,53 MLN EURO

Działanie: 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Typy inwestycji:

 • Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. Nieprzekraczalna moc instalacji
 • – energia wodna – do 5 MWe,
  – energia wiatru – do 5 MWe,
  – energia słoneczna – do 2 MWe/MWth
  – energia geotermalna – do 2 MWth,
  – energia biogazu – do 1 MWe,
  – energia biomasy – do 5 MWth/MWe

 • Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby (produkcja rolna) w gospodarstwach rolnych. Powstała infrastruktura nie może służyć do produkcji biopaliw z roślin spożywczych. Możliwe wsparcie produkcji biopaliw wytwarzanych m.in. z roślin oleistych uprawianych współrzędnie, pod warunkiem, że nie będzie prowadzić do konkurencji o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz przyczyni się istotnie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i polepszenia warunków ekonomicznych w regionie.
 • Budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym również przebudowę lub rozbudowę sieci w zakresie prawidłowego funkcjonowania przyłącza. Projekty realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) dotyczące sieci dystrybucyjnej o napięciu SN i NN (poniżej 110kV).
 • Typy wnioskodawców:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • producenci rolni, grupy producenckie
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły i związki wyznaniowe
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
  • porozumienia i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej)
  • podmioty działające w ramach partnerstw publicznoprywatnych
  • operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD)
  • Alokacja na działanie: 60 000 000 EUR

    Poziom dofinansowania:

     do 85% w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.
     Projekty objęte pomocą publiczną:

    • Mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
    • Średnie przedsiębiorstwa – 60%
    • Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

     Typy inwestycji:

     • Kompleksowe inwestycje na rzecz efektywności energetycznej MŚP służące zmniejszeniu strat energii, ciepła: modernizacja i ulepszenia wprowadzające do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią
     • Budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE lub zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii. Instalacji OZE muszą stanowić integralną część systemu produkcji czy funkcjonowania przedsiębiorstwa a konieczność ich instalacji będzie wynikała z audytu energetycznego
     • Audyty energetyczne – jako element obowiązkowy projektów muszą określić m.in. możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz wdrożenie najbardziej efektywnych energetycznie technologii. Audytom będą podlegać m.in. budynki, źródła energii elektrycznej, ciepła, i chłodu, wewnętrzne sieci ciepłownicze wewnętrzne sieci przemysłowe, procesy technologiczne, układy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
     • Działania upowszechniające efektywność energetyczną oraz jej wkład w zielony rozwój, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz szeroko pojęta promocja usług energetycznych
     • Typy wnioskodawców:

      • Fundusze pożyczkowe (wyłącznie jako operatorzy)
      • Podmioty posiadające doświadczenie w zakresie kampanii upowszechniających na rzecz gospodarki niskoemisyjnej oraz ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami
      • Alokacja na działanie: 15 530 000 EUR

        Poziom dofinansowania:do 85% w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

         Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

         Typy inwestycji:

         • Kompleksowa (tzw. głęboka modernizacja wykraczająca poza minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej oparta o system monitorowania i zarządzania energią) modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
         • Audyty energetyczne dla sektora publicznego – jako obowiązkowy element wszystkich typów projektów inwestycyjnych, które pozwolą m.in. na określeniu możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
         • Działania upowszechniające efektywność energetyczną oraz jej wkład w zielony rozwój i przeciwdziałanie zmianom klimatu, które będą realizowane w koordynacji z programami krajowymi
         • Typy wnioskodawców:

          • Podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne
          • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
          • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
          • Alokacja na działanie: 75 000 000 EUR

            Poziom dofinansowania: 85%

             Działanie: 5.4 Strategie niskoemisyjne

             Typy inwestycji:

              W ramach gospodarki niskoemisyjnej wsparcie skierowane będzie do obszarów posiadający uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. Dokumentem takim może być każda lokalna strategia odnosząca się do kwestii związanej z zapewnieniem lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także przyczyniająca się do osiągnięcia celów pakietu energetyczno-klimatycznego 3×20 (w przypadku Polski 2×20 i 1×15% w zakresie OZE).
              Celem realizacji strategii niskoemisyjnych na poziomie poszczególnych gmin oraz obszarów funkcjonalnych jest poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawą stanu jakości powietrza w skali lokalnej. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak SO2, czy PM10 przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Dodatkowym efektem będzie zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii, co będzie skutkować zmniejszeniem obciążeń finansowych mieszkańców.

              Typy wnioskodawców:

              • Podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne
              • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
              • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
              • Alokacja na działanie: 30 000 000 EUR

                Poziom dofinansowania: 85%

  powrót