Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VI: OCHRONA ŚRODOWISKA I RACJONALNE GOSPODAROWANIE JEGO ZASOBAMI – 95 MLN EURO

DZIAŁANIE 6.1 EFEKTYWNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Typy inwestycji:

 • Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. Nieprzekraczalna moc instalacji
 • Projekty dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:
 • Dopuszcza się jedynie operacje uwzględnione w planie inwestycyjnym gospodarki odpadami komunalnymi Zarządu Województwa zatwierdzonym przez ministra właściwego ds. środowiska (priorytetowo w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów u źródła).

 • Projekty dotyczące odpadów innych niż komunalne:
 • – inwestycje kompleksowo poprawiające gospodarkę odpadami (m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie nowych technologii odzysku i utylizacji),
  – zagospodarowanie energetyczne wszystkich organicznych odpadów, w tym z przemysłu spożywczego (z wykluczeniem przedsiębiorców),
  – tworzenie infrastruktury gospodarki odpadami niebezpiecznymi specjalistyczna zbiórka, transport, przechowywanie, przetwarzanie oraz zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych (w szczególności unieszkodliwiania azbestu).

 • Działania informacyjno-edukacyjne
 • Typy wnioskodawców:

  • Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają:
   – jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki i porozumienia, nadzorowane lub podległe im jednostki organizacyjne,
   – administracja rządowa,
   – podmioty nie będące przedsiębiorcami świadczącymi usługi publiczne w ramach obowiązków własnych,
   – przedsiębiorstwa,
   – spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst,
   – jednostki sektora finansów publicznych,
   – podmioty działające w ramach porozumień publicznoprywatnych.
   – podmioty posiadające niezbędny potencjał i
   – doświadczenie w tym zakresie, w tym organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w ochronie środowiska.

   Alokacja na działanie: 15 000 000 EUR

    Poziom dofinansowania: 85%

     Działanie: 6.2 Ochrona wody i gleb

     Typy inwestycji:

     • Projekty polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej będących kontynuacją dotychczas realizowanych działań np.:
     • – budowa nowych/modernizacja istniejących oczyszczalni,
      – inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi, w tym wyposażenie aglomeracji w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych,
      – inwestycje z zakresu gospodarki osadami ściekowymi z uwzględnieniem hierarchii postępowania z osadami ściekowymi (osady ściekowe są uznawane za odpady) oraz lokalnymi możliwościami przyrodniczego ustabilizowania osadów,

     • Projekty z zakresu zwiększenia dostępności do linii wodociągowych oraz poprawy jakości wody pitnej w ramach kompleksowych projektów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM lub gdy na danym terenie zapewniona jest sieć kanalizacyjna
     • Uzupełniająco w formie pilotażu projekty dotyczące zagospodarowania deszczówki w tym z wykorzystaniem inżynierii ekologicznej, np. „zielone dachy” jako rodzaj zrównoważonego systemu odwadniania gruntu.
     • Działania informacyjno-edukacyjne
     • Typy wnioskodawców:

      • Beneficjenci nie będą definiowani ze względu na formę prawną lub status, a ze względu na branżę oraz przedmiot działalności. Wsparcie otrzymają podmioty, które z racji regulacji prawnych oraz działalności statutowej odpowiedzialne są za prowadzenie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, tj m.in.:
      • – jednostki samorządu terytorialnego,
       – podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
       – inne podmioty wykonujące usługi publiczne, w tym przedsiębiorstwa
       – podmioty posiadające niezbędny potencjał i doświadczenie w tym zakresie, w tym organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w ochronie środowiska

       Alokacja na działanie: 22 000 000 EUR

        Poziom dofinansowania: 85%

         Działanie: 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu

         Typy inwestycji:

         • Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i określenie wartości świadczeń i usług ekosystemowych m.in.:
         • – opracowanie planów zadań ochronnych siedlisk i gatunków N2000,
          – opracowanie planów restytucji gatunków i renaturyzacji zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i struktur ekologicznych,
          – opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000),
          – tworzenie dokumentacji na potrzeby opracowania miejscowych planów zagospodarowania na terenie obszarów chronionych,
          – działania na rzecz zwiększenia znaczenia funkcji pozaprodukcyjnych (ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona gleb) na rolnych i leśnych obszarach wykorzystywanych gospodarczo.

         • Działania związane z ochroną dolin rzecznych i mokradeł będących obszarami naturalnej retencji wodnej oraz odbudową naturalnej powierzchniowej i podziemnej retencji wodnej (wszelkie działania techniczne i nietechniczne zmierzające do poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych), renaturyzacją rzek i dolin rzecznych.
         • Budowa i odbudowa infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (trwałe inwestycje o zasięgu regionalnym w ramach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody i innych form ochrony przyrody.tj: obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczokrajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody)
         • Kampanie informacyjno-edukacyjne
         • Typy wnioskodawców:

          • Decydujący będzie przedmiot działalności wnioskodawcy, a nie forma prawna. Wsparcie otrzymają podmioty, które z racji regulacji prawnych oraz działalności statutowej odpowiedzialne są za ochronę różnorodności biologicznej, tj. m. in.:
          • – parki krajobrazowe,
           – państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska np. RDOŚ,
           – JST, ich związki i stowarzyszenia,
           – podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia,
           – jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),
           – organizacje pozarządowe,
           – podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
           – porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera,
           – przedsiębiorcy,
           – podmioty posiadające niezbędny potencjał i doświadczenie w tym zakresie, w tym organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w ochronie środowiska.

           Alokacja na działanie: 20 000 000 EUR

            Poziom dofinansowania: 85%

  powrót