Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ – 59 MLN EURO

Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Typy inwestycji:

 • Programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia ukierunkowane na aktywizację społecznozawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, zapewniające wsparcie kompleksowe oraz
  zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracyjną, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
 • Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczonych
 • Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ
 • Działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie w połączeniu z działaniami aktywnej integracji)
 • Typy wnioskodawców:

  • instytucje pomocy i integracji społecznej
  • organizacje pozarządowe działające w obszarze i na rzecz aktywnej integracji
  • podmioty ekonomii społecznej
  • kościoły i związki wyznaniowe
  • jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z
   instytucjami pomocy i integracji społecznej)
  • Alokacja na działanie: 40 000 000 EUR

    Poziom dofinansowania: 95%

     Działanie: 7.2 Rozwój usług społecznych

     Typy inwestycji:

     • Wsparcie usług opieki nad osobami niesamodzielnymi o różnym stopniu niesamodzielności świadczonych w lokalnej społeczności, w tym w miejscu zamieszkania, mieszkaniach o charakterze wspieranym, ośrodkach zapewniających opiekę dzienną, ośrodkach zapewniających opiekę całodobową
     • Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczowychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych
     • Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego (wspomaganego, treningowego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze wspieranym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
     • Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, wsparcie projektów teleopieki
     • Wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci obejmujących tworzenie i działalność wyspecjalizowanych zespołów wczesnej interwencji świadczących usługi edukacyjne, rehabilitacyjne, wspierające skierowane do rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
     • Typy wnioskodawców:

      • Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe
      • Alokacja na działanie: 11 000 000 EUR

        Poziom dofinansowania: 95%

         Działanie: 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społecznogospodarczym województwa podlaskiego

         Typy inwestycji:

         • Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej65 działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące łącznie typy usług:
         • – usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), w tym: działania o charakterze animacyjnym, umożliwiającym tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej, działania animacyjne, edukacyjne i integracyjne oraz przygotowanie i wsparcie lokalnych animatorów, którzy będą rozwijać te działania;
          – usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne), w tym: działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (w tym np. szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe), działania ukierunkowane na ekonomizowanie istniejących organizacji poprzez podjęcie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej oraz prowadzenie działań edukacyjnych na temat możliwości tworzenia przedsiębiorstw społecznych oraz przygotowanie grup założycielskich;
          – usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), w tym: doradztwo prawne, księgowe, biznesowe, marketingowe, finansowe, przyznawanie dodatkowego wsparcia związanego z wdrażaniem innowacji lub planów rozwoju;
          – wsparcie na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym

         • Realizowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej działania mające na celu koordynację i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie
         • Typy wnioskodawców:

          • przedsiębiorstwa społeczne,
          • podmioty ekonomii społecznej
          • osoby fizyczne w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie działań związanych z nabyciem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia
          • przedsiębiorstwa społecznego podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych
          • instytucja rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej w obszarze usług animacyjnych
          • jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele lokalnych
          • przedsiębiorstw i mediów w zakresie usług animacyjnych
          • Poziom dofinansowania: 95%

  powrót