Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – 151,40 MLN EURO

Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Typy inwestycji:

 • Rozwój usług elektronicznych w administracji
 • Rozwój e-zdrowia
 • Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych
 • Typy wnioskodawców:

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
  • administracja rządowa: w zakresie projektów o zasięgu wyłącznie regionalnym
  • Alokacja na działanie: 40 000 000 EUR

    Poziom dofinansowania: 85%

     Działanie: 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

     Typy inwestycji:

     • Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego
     • Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych
     • Typy wnioskodawców:

      • organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego
      • organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe
      • Alokacja na działanie: 36 400 000 EUR

        Poziom dofinansowania: 85%

         Działanie: 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego

         Typy inwestycji:

         • Przedsięwzięcia w zakresie ochrony zabytków:
         • – prace konserwatorskie, restauratorskie, dotyczące odbudowy, przebudowy przy obiektach zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i informacyjną,
          – kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego,
          – dostosowanie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
          – inwestycje dotyczące zabezpieczeń obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.).

         • Operacje polegające na ochronie obiektów dziedzictwa kulturowego
         • – konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia,
          – zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego,
          – wyposażenie obiektów w celu ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym,
          – dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej, przy ewentualnym połączeniu jej z działalnością komercyjną

          Typy wnioskodawców:

           Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności:

          • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia
          • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
          • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury
          • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
          • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
          • instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
          • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne)
          • Alokacja na działanie: 10 000 000 EUR

            Poziom dofinansowania: 85%

             Działanie: 8.4 Infrastruktura społeczna

             Typy inwestycji:

              Projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia:

             • Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowego, chorób układu kostnostawowo- mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych)
             • Inwestycje na rzecz osób dorosłych, ukierunkowane na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej i stanowią istotny problem zdrowotny populacji województwa (inne niż wymienione w pk.1). Choroby i problemy mzdrowotne zostaną wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych
             • Inwestycje w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz w innych obszarach, gdzie występuje leczenie dzieci
             • Inwestycje w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej
             • Inwestycje służące przejściu z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych głównie w zakresie świadczeń realizowanych w POZ ukierunkowanych na wszystkie problemy zdrowotne dorosłych i dzieci ( opieka koordynowana z uwzględnienie zintegrowanych form opieki środowiskowej) Np. inwestycje wprowadzające zmiany w sposobie zapewniania opieki i wsparcia dla pacjentów przebywających w zakładach opieki pielęgnacyjnej i długoterminowej zastępujące te zakłady usługami rodzinnymi świadczonymi na poziomie społeczności lokalnych. (Dostosowanie opieki zdrowotnej do problemów zdrowotnych pacjentów poprzez stosowanie tańszych lecz równie skutecznych metod leczenia.)
             • Inwestycje uzupełniające interwencję EFS w zakresie profilaktyki, wczesnej diagnostyki, leczenia chorób cywilizacyjnych oraz ograniczających aktywność zawodową
             • Typy wnioskodawców:

              • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
              • przedsiębiorcy
              • jednostki budżetowe
              • osoby wykonujące zawody medyczne lub mające zastosowanie w ochronie zdrowia
              • organizacje pozarządowe
              • Alokacja na działanie: 40 000 000 EUR

                Poziom dofinansowania: 85%

                 Działanie: 8.5 Rewitalizacja

                 Typy inwestycji:

                  Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych obejmująca inwestycje infrastrukturalne ukierunkowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznogospodarczych na obszarze rewitalizowanym, wynikającym z Lokalnych Programów Rewitalizacji lub dokumentów równoważnych w zakresie rewitalizacji:

                 • przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni funkcjonalnie związanych z obiektem w tkance urbanistycznej miast w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, np. gospodarczych, społecznych, mieszkaniowych, edukacyjnych, kulturalnych
                 • tworzenie systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego miast
                 • zagospodarowanie/uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast wraz z przyległym otoczeniem
                 • Typy wnioskodawców:

                  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                  • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                  • Organizacje pozarządowe
                  • Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym
                  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
                  • Kościoły i inne związki wyznaniowe
                  • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
                  • Podmioty ekonomii społecznej
                  • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
                  • Towarzystwa budownictwa społecznego
                  • Alokacja na działanie: 22 920 000,00 EUR

                    Poziom dofinansowania: 85%

  powrót