Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 1. KOMERCJALIZACJA WIEDZY

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.2
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu

Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia na cały proces projektowy (od fazy badawczej do proof-of-concept) oraz proces urynkowienia produktów, względnie na poszczególne fazy tych procesów. Wsparcie będzie kierowane także na uzyskanie praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technologicznych, w tym na uzyskanie ochrony własności przemysłowej zagranicą, jak również na tworzenie i rozwój zaplecza B+R, w tym na zakup aparatury specjalistycznej i urządzeń laboratoryjnych.

Ponadto możliwy będzie także zakup i wdrożenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej). Przewiduje się, że wsparciem objęte zostaną też nowe przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie zalążkowej i działające w sektorach zaawansowanych technologicznie.

Grupy docelowe: Przedsiębiorcy wdrażający innowacyjne rozwiązania i/lub prowadzący prace B+R i/lub korzystające z usług jednostek sfery B+R, innowacyjne start-upy, szkoły wyższe i podmioty sfery B+R współpracujące z przedsiębiorstwami w realizacji i praktycznym wdrożeniu wyników badań oraz prac rozwojowych i/lub dysponujące ich wynikami

powrót