Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 2. PRZEDSIĘBIORSTWA

Planowany zakres wsparcia:
a) Inwestycje podstawowe
Wspierane będą mikro i małe przedsiębiorstwa, zwłaszcza te będące we wczesnej fazie rozwoju. Finansowane będą m.in. inwestycje związane z wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy, jak również z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych.

Preferowane będą projekty:
1) ukierunkowane na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym,
2) przyczyniające się do powstawania trwałych miejsc pracy.
Ukierunkowanie terytorialne
Preferowane będą obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej.

Grupy docelowe: Mikro i małe przedsiębiorstwa

b) Inwestycje profilowane Wspierane będą małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te dysponujące potencjałem do ekspansji. Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne
– w tym zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowa zaplecza
– umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub znaczącą poprawę ich jakości

Wsparcie adresowane będzie do przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji, w tym realizujących przedsięwzięcia wpisujące się w cele
Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, o których mowa w RPS w zakresie rozwoju gospodarczego.
W ww. zakresie preferowane będą projekty:
1) partnerskie, w tym realizowane w ramach współpracy klastrowej,
2) ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków, w tym na wzrost aktywności eksportowej.
Interwencja będzie ukierunkowana także na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności
przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu
technologii informacyjno-komunikacyjnych

Wspierane będą także inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto-, i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii

Grupy docelowe
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Planowany zakres wsparcia:
Zrealizowane zostanie przede wszystkim przedsięwzięcie strategiczne określone w ramach RPS w zakresie rozwoju gospodarczego, dotyczące stworzenia kompleksowej oferty dla pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia z ofertą na rynki zagraniczne.

Grupy docelowe
Przedsiębiorcy nastawieni na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków, potencjalni inwestorzy, jednostki samorządu terytorialnego aktywne w zakresie kreowania wizerunku regionu i produktów regionalnej gospodarki

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.4
Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynku regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji

Planowany zakres wsparcia:
Wsparcie przyjmie przede wszystkim formułę systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych IOB w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorstwa. Uzyskają one bezzwrotne wsparcie
z przeznaczeniem na zakup usługi lub pakietu usług od podmiotu, który zostanie przez nie wybrany. Wsparcie obejmie m.in. takie usługi, jak: pośrednictwo (prawne, finansowe) w procesie transferu technologii i know-how, wycena wartości technologii, doradztwo z zakresu umiędzynarodowienia produktów i usług, itp.

powrót