Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 3. EDUKACJA

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.1
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego.

Cel szczegółowy:

  1. Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej.
  2. Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej

Planowany zakres wsparcia:
Wsparcie ukierunkowane będzie przede wszystkim na kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli. W tym zakresie realizowane będą głównie przedsięwzięcia obejmujące wypracowanie standardów kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli (w szczególności diagnozowania potrzeb rozwojowych, doboru dostosowanych do potrzeb form doskonalenia i pomocy we wdrażaniu zmian). Dodatkowo planuje się realizacje przedsięwzięć związanych z wypracowaniem standardów edukacji uczniów z niepełnosprawnościami i uczniów z zaburzeniami rozwoju.
 
Ponadto w ramach osi realizowane będzie:

  • doskonalenie zawodowe nauczycieli;
  • organizowanie zajęć nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych;
  • organizację zajęć w ramach edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, regionalnej/obywatelskiej oraz kultury fizycznej;
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
  • rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów;
  • rozbudzanie zainteresowań i kreatywności;
  • organizację form pracy z uczniem.

 
Ponadto wsparcie ukierunkowane będzie na tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej, w tym finansowanie wyposażenia i adaptacji/remontu infrastruktury na potrzeby: przedszkoli (w tym przedszkoli przyzakładowych, integracyjnych i specjalnych), oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego, tj. punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego

powrót