Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 4. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Planowany zakres wsparcia:
Interwencja zostanie zrealizowana przede wszystkim poprzez stosowne przedsięwzięcie strategiczne zdefiniowane w RPS w zakresie aktywności zawodowej i społecznej, obejmujące swym zasięgiem obszar całego województwa, komplementarne i bezpośrednio powiązane z przedsięwzięciem strategicznym dotyczącym jakości ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego. Wspierane będą działania na rzecz ukształtowania sieci szkół zawodowych w regionie, m.in. poprzez doposażenie/wyposażenie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, w szczególności w pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia praktycznego, a także w uzasadnionych przypadkach –budowę/przebudowę/remont infrastruktury ww. szkół. Interwencja skierowana zostanie również na utworzenie oraz wyposażenie/doposażenie w ramach ww. sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych ośrodków egzaminacyjnych umożliwiających w szczególności potwierdzanie efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

powrót