Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 5. ZATRUDNIENIE

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.5 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

Planowany zakres wsparcia
Wsparcie realizowane będzie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Działania te podejmowane będą poprzez wsparcie w ramach usług rynku pracy i z wykorzystaniem aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Interwencja będzie prowadzona poprzez przedsięwzięcia realizowane na potrzeby ww. osób, w oparciu o przeprowadzoną indywidualną diagnozę. Osoby pozostające bez pracy będą mogły skorzystać m.in.: z profesjonalnego wsparcia psychologiczno-doradczego, stażów, praktyk zawodowych, subsydiowanych miejsc pracy, wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy. Realizowane będą przedsięwzięcia umożliwiające zdobywanie nowych umiejętności oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Komplementarnie będą wykonywane działania analityczne mające na celu pomiar efektywności wsparcia.

Preferowane będą projekty:

 • realizowane w porozumieniu z pracodawcami,
 • partnerskie, w tym przede wszystkim instytucji rynku pracy z instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz z co najmniej jednym z spośród następujących podmiotów:
  • instytucje edukacyjne/szkoły wyższe,
  • organizacje pozarządowe,
  • pracodawcy,
  • IOB,
 • ukierunkowane w szczególności na osoby w wieku 25-30 lat, 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, wykluczone, długotrwale bezrobotne oraz powracające po przewie na rynek pracy,
 • uzgodnione w ramach ZPT,
 • identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.8
Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.

Planowany zakres wsparcia:
Wsparcie ukierunkowane będzie na wdrażanie rozwiązań ułatwiających powrót na rynek pracy oraz
łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi osobom, które opiekują się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie różnych form opieki nad nimi oraz wspieranie powstawania i rozwoju istniejących miejsc zorganizowanej opieki dla dzieci w tej grupie wiekowej (m.in. żłobki, kluby dziecięce).

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.10
Aktywne i zdrowe starzenie się

Planowany zakres wsparcia:
Wsparcie ukierunkowane będzie na realizację kompleksowych programów zdrowotnych o zasięgu co najmniej ponadlokalnym, obejmujących profilaktykę, diagnostykę i promocję zdrowia, ukierunkowanych w szczególności na: wykrywanie chorób cywilizacyjnych będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, zapobieganie występowaniu chorób zawodowych ograniczających aktywność zawodową, zapobieganie niepełnosprawności i uwzględnianie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wydłużenie okresu aktywności zawodowej. Programy te wdrażane będą jako projekty koordynowane przez samorząd województwa, realizowane w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.9
Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Planowany zakres wsparcia
Wsparcie będzie realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług, w którym przedsiębiorcy będą decydować o rodzaju, formie i zakresie usług, z jakich skorzystają. Interwencja realizowana będzie m.in. poprzez wdrożenie kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wsparcia pracodawców (poprzedzonej diagnozą potrzeb), w tym w zakresie identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych oraz późniejszej realizacji procesu szkolenia, specjalistycznego doradztwa, mentoringu oraz coachingu.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.7
Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Planowany zakres wsparcia
Interwencja ukierunkowana będzie na powstawanie mikroprzedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe rozpoczęcia działalności gospodarczej. W ramach projektów osoby podejmujące działalność gospodarczą w ich wyniku będą mogły uzyskać także wsparcia m.in. w zakresie pomocy prawnej, konsultacji, szkoleń i doradztwa związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz z jej prowadzeniem w początkowej fazie.
Preferowane będą projekty:

 • ukierunkowane w szczególności na osoby w wieku 25-30 lat oraz 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz powracające po przerwie na rynek pracy,
 • identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania
powrót