Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 6. INTEGRACJA

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.4
Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności

Planowany zakres wsparcia:
Interwencja realizowana będzie poprzez wdrażanie kompleksowych i zindywidualizowanych (zarówno w zakresie diagnozy potrzeb osób objętych wsparciem, jak prowadzonych działań) programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób biernych zawodowo oraz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej (w tym m.in. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, kursy/szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz staże, subsydiowanie zatrudnienia i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców). Uzupełniająco w stosunku do ww. działań, realizowane będzie także wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, którym objęte zostaną rodziny ww. osób przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej. Interwencja ta będzie dotyczyć przede wszystkim dzieci i młodzieży (tzw. profilaktyka wykluczenia społecznego). Przewiduje się także realizację przedsięwzięć uzgodnionych w ramach ZIT.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.7
Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.8
Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych

powrót