Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 8. KONWERSJA

W ramach osi przewiduje się realizację działań w ramach PI 9.2,8.2 i 6.3. interwencja będzie ukierunkowana na wsparcie zatrudnienia z uwzględnieniem specyfiki przestrzennej najistotniejszych obszarów problemowych występujących w województwie pomorskim – w szczególności zdegradowanych obszarów miast oraz obszarów o nie w pełni uruchomionych potencjałach endogenicznych, w tym zdegradowanych obszarach cennych kulturowo. Bariery i możliwości rozwojowe ww. typów obszarów, wymagają różnej specyfiki interwencji, jednak dla skuteczności podejmowanych działań, jak również spójności przestrzennej województwa pomorskiego zasadne jest powiązanie ich ze sobą. Połączenie CT przyczyni się do spójności planowania i realizacji projektów, a dzięki temu pozwoli na lepsze osiągnięcie założonych celów, niż miałoby to miejsce w przypadku oddzielnych Osi. Taka konstrukcja Osi, poprzez różne kierunki działań (przezwyciężenie problemów społecznych, niedoborów infrastrukturalnych oraz stanu kryzysowego zasobów stwarzających potencjał dla rozwoju) wpłynie na ograniczenie poziomu wykluczenia oraz na podniesienie potencjału gospodarczego obszarów problemowych, a przez to stworzenie warunków dla wsparcia zatrudnienia. Interwencja w ramach Osi dotyczyć będzie przede wszystkim kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich oraz wykorzystania i rozwoju endogenicznych potencjałów obszarów problemowych wynikających ze specyficznych uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, przestrzennych i kulturowych.

powrót