Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 9. MOBILNOŚĆ

W ramach Osi przewiduje się realizację działań dotyczących PI 4.5 oraz 7.2 i 7.4. Integracja w ramach jednej osi działań transportowych odnoszących się do transportu zbiorowego miejskiego, kolejowego oraz sieci drogowej pozwoli zapewnić efekt synergii projektów transportowych, a przez to przyczyni się do lepszego osiągania założonych celów

Planowany zakres wsparcia:

  • Wsparcie w zakresie transportu miejskiego adresowane będzie do miast oraz ich obszarów funkcjonalnych i ukierunkowane zostanie na wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych w transporcie zbiorowym, wynikających z zapisów lokalnych strategii niskoemisyjnych lub dokumentów spełniających ich wymogi.
  • Interwencja dotyczyć będzie kompleksowej modernizacji istniejących i budowy nowych elementów liniowej infrastruktury transportu szynowego, trolejbusowego i autobusowego oraz węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego (węzły integrujące podsystemy transportu zbiorowego, w tym kolejowego (wraz z budynkami dworców kolejowych) oraz transportu rowerowego zgodnie z ustaleniami Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego)
powrót