Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA III KONKURENCYJNOŚĆ MŚP – 263 MLN EURO

Priorytet inwestycyjny 3.1 promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości

w ramach priorytetu inwestycyjnego 3.1 dofinansowanie uzyskają projekty przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości poprzez rozwój usług świadczonych przez istniejące inkubatory przedsiębiorczości oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości. W ramach powyższego priorytetu inwestycyjnego wsparcie infrastruktury możliwe będzie wyłącznie jeżeli jest niezbędna do rzetelnego świadczenia usług.

W ramach priorytetu inwestycyjnego 3.1 dofinansowanie uzyskają również projekty przyczyniające się do ponownego wykorzystania na cele gospodarcze terenów typu brownfield. Możliwe działania w tym zakresie będą polegały na kompleksowym przygotowaniu terenów pod inwestycje (w tym rekultywacja z zastrzeżeniem, iż powyższe koszty nie mogą stanowić wiodącego zakresu przedsięwzięcia) wraz z możliwością ich promocji.

Priorytet inwestycyjny 3.3 wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

w ramach priorytetu inwestycyjnego 3.3 realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Wsparcie uzyskają przede wszystkim projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji.

Ponadto, przewiduje się również wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przedsięwzięć turystycznych, wykorzystujących potencjał turystyczny i kulturowy oraz walory krajobrazowo-przyrodnicze regionu.

W ramach priorytetu inwestycyjnego 3.3 planuje się również wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Ponadto, przewiduje się wsparcie rozwoju klastrów o znaczeniu regionalnym przyczyniające się do wzmocnienia współpracy pomiędzy jego członkami, jak również umacnianiu pozycji klastra i jego członków na arenie międzynarodowej.

powrót