Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE – 259 MLN EURO

Priorytet inwestycyjny 9.4 aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 9.4 będą:

 • Programy na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (m.in.: edukacyjnych, społecznych, zawodowych, zdrowotnych, kulturalnych) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową;
 • Kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji, w szczególności opuszczającej placówki resocjalizacyjne;
 • Monitorowanie i ewaluacja regionalnej polityki społecznej w celu wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych.
 • Inicjatywy, programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności, w tym oparte o samopomoc i wolontariat;
 • Wsparcie lokalnych działań partnerskich i kooperacji służb publicznych oraz podmiotów różnych sektorów działających na rzecz włączenia społecznego.

Priorytet inwestycyjny 9.7 ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 9.7 będą:

 • Świadczenie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:
  • o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym skierowane do dzieci i młodzieży
  • wsparcie i rozwój form pieczy zastępczej związanych z procesem deinstytucjonalizacji,
  • wsparcie i rozwój systemu opieki nad rodziną (w tym usług wsparcia rodziny),
 • Wsparcie i pomoc w tworzeniu warunków mieszkaniowych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb jako działania związane z procesem deinstytucjonalizacji (np. mieszkania wykorzystywane na rodzinne domy dziecka, mieszkania socjalne, chronione, wspomagane);
 • Działania na rzecz rozwoju kompleksowej opieki zdrowotnej zwiększenia jakości i dostępności usług zdrowotnych (w tym min. wsparcie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem, diagnostyka wad rozwojowych i leczenie chorób cywilizacyjnych u dzieci, rehabilitacja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych);
 • Ułatwianie osobom zależnym dostępu do usług skierowanych do osób zależnych poprzez działania jakościowe i ilościowe, w tym usług opiekuńczych instytucjonalnych i realizowanych w środowisku (min. domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, rodzinnych domów pomocy) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych i zdrowotnych;
 • Ułatwianie dostępu do usług towarzyszących procesowi usamodzielniania się osobom wykluczonym;
 • Koordynacja i monitorowanie usług społecznych i zdrowotnych w regionie.

Priorytet inwestycyjny 9.8 wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 9.8 będą:

 • Świadczenie profilowanych usług doradczych, wspierających na rzecz podmiotów ekonomii społecznej;
 • Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym na zakładanie przedsiębiorstw społecznych;
 • Świadczenie usług animacyjnych i inkubacyjnych na poziomie lokalnym w zakresie m.in.:
  • wsparcia dla budowy i funkcjonowania partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i tworzenia lokalnych kooperatyw,
  • usług animacji lokalnej na rzecz rozwoju organizacji obywatelskich oraz partycypacji społecznej.
 • Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną;
 • Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym.

Priorytet inwestycyjny 9.9 strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Przedsięwzięcia realizowane za pomocą instrumentu RLKS będą obejmowały wsparcie dostępności podstawowych dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe; działania z zakresu rynku pracy oraz stymulacja wewnętrznego potencjału gospodarczego; zwiększenie aktywności społeczno zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Narzędziem wyznaczającym kierunki działania będą Lokalne Strategie Rozwoju tworzone przy udziale samorządu lokalnego, sektora pozarządowego oraz prywatnego przy zaangażowaniu społeczności, służące odnowie społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich.

powrót