Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY – 227 MLN EURO

Priorytet inwestycyjny 8.5 dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalny inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w szczególności poprzez:

 • poradnictwo zawodowe,
 • identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, (np. IPD),
 • wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring),
 • organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy moraz nabywania kompetencji kluczowych,
 • pośrednictwo pracy,
 • Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy w szczególności poprzez szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • Pomoc w zdobywaniu doświadczenia zawodowego poprzez:
  • staże (minimum 6 miesięcy)/praktyki zawodowe,
  • wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
  • subsydiowane zatrudnienie
 • Wspieranie mobilności zawodowej poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy,
 • Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla bezrobotnych, mposzukujących pracy i pracodawców.

Priorytet inwestycyjny 8.7 praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 8.7 będą:

 • Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw w początkowym okresie działalności;
 • Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.
powrót