Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY – 208 MLN EURO

Priorytet Inwestycyjny 8.8 równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę

Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 8.8 będą:

 • Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia,
 • Tworzenie nowych miejsc w żłobkach i innych formach opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności na obszarach cechujących się największymi zapóźnieniami społeczno – gospodarczymi,
 • Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.
 • Wdrożenie elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia w szczególności poprzez work sharing, telepracę, elastyczne godziny pracy, wypożyczanie pracowników.

Priorytet Inwestycyjny 8.9 przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 8.9 będą:

 • Dostarczenie kompleksowych usług (m.in. doradczych, szkoleniowych) dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, klastrów oraz Instytucji Otoczenia Biznesu,
 • Wzmocnienie jakości usług Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP,
 • Wsparcie dla modernizowanych przedsiębiorstw poprzez usługi okołobiznesowe,
 • Doradztwo oraz animowanie współpracy gospodarczej przyczyniającej się do wzmacniania MŚP,
 • Wsparcie doradcze na rzecz zapobieganiu sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej,
 • Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców.
 • Wsparcie sieci współpracy podmiotów w ramach inicjatyw klastrowych lub klastrów utworzonych wokół kluczowych obszarów technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020,
 • Działania wspierające współpracę B+R nauki i biznesu poprzez sieciowanie, tworzenie platform współpracy,
 • Staże i szkolenia praktyczne dla naukowców w przedsiębiorstwach i przedsiębiorców w jednostkach naukowych,
 • Szkolenia w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej,
 • Wsparcie tworzenia interdyscyplinarnych zespołów komercjalizacyjnych w obszarach istotnych dla rozwoju województwa i/lub wsparcie opracowania strategii komercjalizacji nowego produktu lub usługi,
 • Koordynacja i monitorowanie inteligentnych specjalizacji na poziomie regionalnym.

Priorytet Inwestycyjny 8.10 aktywne i zdrowe starzenie się

Przykładowymi typami operacji w ramach PI 8.10 będą:

 • Opracowywanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy,
 • Realizacja popularnych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy;
 • Opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu;
 • Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,
 • Zapewnienie możliwości przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalając im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.
powrót