Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO – 164 MLN EURO

Priorytet inwestycyjny 10.1 ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 10.1 będą:

 • utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne;
 • podniesienie jakości zajęć w przedszkolach;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających w placówkach wychowania przedszkolnego.
 • Rozwijanie kompetencji uczniów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, kompetencji w obszarze TIK; przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu w edukacji, w tym wsparcie placówek z terenów defaworyzowanych;
 • Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, w tym poprzez działania służące indywidualizacji podejścia dla ucznia;
 • Realizacja projektów, które pozwolą opracować ścieżkę pracy z uczniem zdolnym – zaangażowanie specjalistów w poszczególnych dziedzinach, którzy m.in. Poprzez uczelnie wyższe czy fundacje będą wzmacniać dotychczasowe funkcjonowanie placówek oświatowych;
 • Poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie ogólne;
 • Realizacja projektów, które pozwolą opracować ścieżkę pracy z uczniem zdolnym;
 • Realizacja projektów z zakresu kreatywności.

Priorytet inwestycyjny 10.3 wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 10.3 będą:

 • wsparcie dla osób dorosłych, w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego;
 • wsparcie osób dorosłych w zakresie kompetencji kluczowych;
 • programy formalnego potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną lub pozaformalną.

Priorytet inwestycyjny 10.3 BIS lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 10.3 BIS będą:

 • Poprawa jakości w edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy;
 • Rozwijanie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem, w tym zwłaszcza z pracodawcami, w celu podniesienia jakości kształcenia;
 • Przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu w edukacji, w tym wsparcie placówek z terenów defaworyzowanych.
powrót